University of Oulu

Improving service scalability in IoT platform business

Saved in:
Author: Lähde, Lari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178331
Language: English
Published: Oulu : L. Lähde, 2021
Publish Date: 2021-06-18
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Härkönen, Janne
Mustonen, Erno
Reviewer: Härkönen, Janne
Mustonen, Erno
Description:

Abstract

This thesis aims to improve the scalability of several case companies’ business which offer their services through their own IoT platforms. The case companies are still in the early stages of their lifecycle, and their aim is to grow their businesses significantly in the future. Thus, enabling high scalability in service production is important for them.

A literature review was conducted to find the most critical factors that affect scalability of services that are provided through an IoT platform. Interviews with open-ended questions were used to determine the current state of the case companies regarding the factors that were presented by the literature review. Based on the literature review and the current state analysis, two productization models were created including commercial and technical portfolios. Resource drivers were also included in the models. The created productization models for IoT service offerings are suggested to ease sales item management and to clarify the service offerings for both the provider and the buyer. Further, linking the resource drivers to the processes needed to offer the services illustrates the needed resources in different service production processes.

The presented productized service models are one step that the case companies can take to improve their service scalability, but the models are not a solution to all scalability problems. However, similar models could be used in other companies that provide their service offerings through an IoT platform to improve their service scalability as well.

Palvelutuotannon skaalautuvuuden parantaminen alustan kautta toimivissa yrityksissä

Tiivistelmä

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on parantaa alustatalouden kautta palveluitaan tarjoavien case yritysten skaalautuvuutta. Case-yritykset ovat vielä elinkaarensa alkuvaiheessa ja niiden tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaa merkittävästi tulevaisuudessa. Tämän johdosta korkean skaalautuvuuden mahdollistaminen yrityksien palvelutuotannossa on tärkeää.

Kirjallisuuskatsauksessa pyritään löytämään merkittävimmät tekijät, jotka vaikuttavat skaalautuvuuteen alustatalouden kautta tehtävässä palveluntarjonnassa. Case yritysten nykytila analysoidaan avoimin kysymyksin suoritettavilla haastatteluilla, joilla pyritään selvittämään tekijät, joissa case yrityksillä olisi parantamisen varaa. Kirjallisuuskatsauksen ja yritysten nykytila-analyysin pohjalta luodaan kaksi tuotteistusmallia, joissa kaupallinen ja tekninen tuoteportfolio on eroteltu toisistaan, lisäksi resurssiajurit on kuvattu mukaan malleihin. Tuotteistusmalli helpottaa eri tuotenimikkeiden hallintaa ja lisää palvelun selkeyttä niin myyjän kuin ostajankin puolella, lisäksi resurssiajureiden ottaminen mukaan malliin havainnollistaa tarjoajayritykselle sen tarvitsemia resursseja eri palveluprosessin vaiheissa.

Työn loppupäätelmänä luodut tuotteistusmallit toimivat yksinä toimenpiteinä, joidenka voidaan nähdä parantavan case-yrityksien skaalautuvuutta, mutta ne eivät ole ratkaisu kaikkiin skaalautuvuuden ongelmiin. Samankaltaisia malleja voitaisiin kuitenkin hyödyntää muissakin yrityksissä, jotka tarjoavat palveluitaan alustatalouden kautta toimialasta riippumatta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lari Lähde, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.