University of Oulu

Tilaajan organisointi, resursointi ja toiminta yhteistoiminnallisissa hankkeissa

Saved in:
Author: Juntti, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 126
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178332
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Juntti, 2021
Publish Date: 2021-06-18
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Rankinen, Juha-Antti
Reviewer: Haapasalo, Harri
Rankinen, Juha-Antti
Description:

Tiivistelmä

Tilaajan rooli muuttuu siirryttäessä perinteisestä rakennusprojektista yhteistoiminnalliseen hankkeeseen. Perinteisessä rakennusprojektissa tilaaja toimii rakennuttajana ja välittää käyttäjän tarpeita palveluntuottajille. Yhteistoiminnallisessa projektissa tilaaja on yksi projektitiimin jäsenistä ja tämän tulisi osallistua hankkeeseen aktiivisesti koko sen ajan. Tilaajan aseman lisäksi tämän tehtävät, toimintaympäristö ja vaatimukset resursoinnille muuttuvat.

Diplomityössä tutkitaan tilaajan roolia osana projektitiimiä. Työn tavoitteena oli määrittää tilaajan toimintaa ja resurssointia ohjaavat kulmakivet. Tutkimuksessa tehtiin kirjallisuuskatsaus sekä empiirinen tutkimus. Empiirinen tutkimus sisälsi kaksi haastattelukierrosta. Ensimmäisellä haastateltiin kokeneita yhteistoiminnallisessa projektissa konsultteina toimineita henkilöitä ja toisella tutkittiin kahta case-projektia.

Tilaajan toiminnan kulmakivet ovat yhteistyön ja luottamuksen edistäminen, sujuva päätöksenteko, projektin ohjaaminen tavoiteltuun suuntaan sekä käyttäjän osallistaminen ja ohjaaminen. Yhteistyön ja luottamuksen edistäminen tulisi ottaa huomioon käytännössä kaikessa tilaajan toiminnassa. Sujuva päätöksenteko vaatii tilaajan oikeiden sidosryhmien tunnistamisen ja osallistamisen projektiin. Projektin ohjaamiseksi tavoiteltuun suuntaan, tilaajan tulisi ottaa vahva rooli osana projektitiimiä sekä asettaa innovointia edistäviä kannustimia kaikille osapuolille. Käyttäjän osallistaminen ja ohjaaminen mahdollistaa käyttäjätarpeiden tuntemisen ja näin käyttäjälle sopivan rakennuksen tuottamisen. Kuitenkin käyttäjän osallistumisen tulee olla ohjattu, sillä rakennusta ei voida suunnitella ainoastaan nykyisen käyttäjän käyttöön ja samalla tilaajan tarpeet on otettava huomioon. Tilaajan toiminnan kulmakivet rakentuvat yhteistoiminnallisen asenteen, oikean resursoinnin ja aktiivisen osallistumisen koko projektin ajan varaan.

Tilaajan resursoinnin kulmakivet ovat tiivis ja aktiivinen osallistuminen, yhteistoiminnallinen asenne ja yhteistyötaidot, valta tehdä päätöksiä, riittävä osaaminen yhteistoiminnallisesta urakkamuodosta, riittävä tekninen osaaminen sekä riittävä ymmärrys omista tarpeista projektille. Resursoinnin kulmakivet mahdollistavat tilaajan toiminnan kulmakivien mukaisen toimimisen osana projektia.

Työn tuloksena saadut tilaajan toiminnan ja resursoinnin kulmakivet ovat hyödynnettävissä ja sovellettavissa yhteistoiminnallisissa rakennusprojekteissa. Kirjallisuuskatsaus ja empiirisen tutkimuksen ensimmäinen haastattelukierros käsittelivät rakennusprojekteja yleisesti. Näin, vaikka case-projektit ovatkin koulurakennusprojekteja, voidaan tuloksia pitää muihinkin rakennusprojekteihin yleistettävinä ja sovellettavina.

Organization, resourcing and operations of the client in collaborative projects

Abstract

The role of a client in a collaborative project is different when compared to more traditional construction project delivery. In the latter, the client is an organizer as well as an interpreter between user and suppliers. In a collaborative project the client should be an active member of the project team for the whole life cycle of the project. In addition to client’s status also tasks, culture and requirements for resourcing are different.

The aim of this master’s thesis is to define the cornerstones of the operations and resourcing of the client when working as a part of the collaborative project. The research includes literature review and empirical study. The empirical study was conducted as two rounded theme interviews. In first round, experienced consultants were interviewed. In second round two case projects were studied by interviewing different stakeholders from the project teams.

The cornerstones of the operations of the client are promoting the collaboration and the trust between participants, fluent decision-making, guiding the project into the right direction and organizing and controlling the user participation. The promotion of the collaboration and trust should be considered in everything what the client does, for example in management and incentive creation. The fluent decision-making requires identifying and the participation of the right stakeholders from the client’s organization. To guide the project into the right outcome, the client should take a central role as part of the project team but also promote the innovation with suitable incentives. User participation should provide comprehensive understanding of the user’s needs and requirements. At the same time, the building cannot be constructed only for the current user while the requirements of the client must be considered as well. The cornerstones of the operations of the client are based on collaborative attitude, suitable resourcing, and active participation.

The cornerstones of the resourcing are active participation, suitable attitude and cooperation skills, power to make decisions, knowledge about collaborative project delivery method, technical aspects, and client’s own needs. The cornerstones of the resourcing enable client to operate according to presented cornerstones.

The findings of the thesis may be seen transferrable and applicable into collaborative construction project delivery. The case studies examine school construction projects, but the literature review and consultant interviews consider construction extensively.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomas Juntti, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.