University of Oulu

Ympäristökasvatus-käsitteen määrittelyä

Saved in:
Author: Nättinen, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178358
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Nättinen, 2021
Publish Date: 2021-06-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman aiheena on ympäristökasvatus. Maailmanlaajuinen huoli ympäristön tilan heikkenemisestä on johtanut ympäristökasvatuksen nousuun. Huoli ympäristön tilasta on edelleen ajankohtaista. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä ympäristökasvatuksella tarkoitetaan, ja millaisia tavoitteita sillä on. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin perehtymällä selvitetään, miten ympäristökasvatus näyttäytyy peruskoulussa. Tutkimus on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksessa luodaan yleiskatsaus tarkasteltavaan ilmiöön perehtymällä lähdekirjallisuuteen ja aiempaan tutkimukseen.

Tutkimuksen tulokset osoittavat ympäristökasvatuksen määrittelyn olevan haasteellista. Yleisimmin ympäristökasvatus käsitetään ympäristöä koskevaksi opetukseksi ja oppimiseksi. Ympäristökasvatus-käsitteellä on yhteisiä piirteitä muiden käsitteiden kanssa. Keskeisimpiä rinnakkaisia käsitteitä ovat kestävä kehitys, kestävä elämäntapa, kestävän kehityksen kasvatus, ekososiaalinen sivistys, globaalikasvatus ja luontokasvatus. Käsitteitä yhdistää tavoite kestävästä tulevaisuudesta. Viimeisimmän opetussuunnitelmauudistuksen myötä kestävän kehityksen ja kestävän elämäntavan rinnalla alettiin käyttämään ekososiaalisen sivistyksen käsitettä.

Ympäristökasvatuksen käsite on monipuolinen. Ympäristö ymmärretään moniulotteisesti sosiaalisena, kulttuurisena, taloudellisena, eettisenä ja esteettisenä ympäristönä. Ympäristökasvatuksella välitetään ympäristöystävälliseen toimintaan tarvittavia tietoja, taitoja ja arvoja. Ympäristökasvatuksen tavoitteissa korostuu henkilökohtaisen ympäristösuhteen, luontosuhteen, ympäristövastuullisuuden ja ympäristökansalaisuuden merkitys.

Ympäristökasvatusta toteutetaan kouluissa oppiainerajat ylittävänä kokonaisuutena. Ympäristökasvatuksessa käsitellään monimutkaisia ilmiöitä, jotka ovat kytköksissä toisiinsa. Ympäristöilmiöiden ymmärtämiseen vaadittavaa laaja-alaista osaamista tuetaan monialaisella opetuksella. Ympäristökasvatusta tulisi toteuttaa kaikilla koulutusasteilla. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat ajatusta ympäristökasvatuksen välttämättömyydestä. Tutkimus toimii pohjana jatkotutkimukselle aiheen parissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Nättinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.