University of Oulu

Terveydenhuollon toimijoiden kokemuksia digitaalisten ratkaisujen taloudellisista vaikutuksista : systemaattinen katsaus laadullisiin tutkimuksiin

Saved in:
Author: Jauhiainen, Jukka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178365
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Jauhiainen, 2021
Publish Date: 2021-06-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Huhtakangas, Moona
Kanste, Outi
Reviewer: Kanste, Outi
Laukka, Elina
Description:

Tiivistelmä

Terveydenhuollon haasteena on ikääntyvän väestön hoidontarpeen kasvu ja niukat henkilöstö- ja talousresurssit. Apua on haettu digitaalisista ratkaisuista, joilla on pyritty parantamaan palveluiden saatavuutta ja taloudellisia vaikutuksia ajansäästön, työmäärän, prosessien ja investointien kautta.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on systemaattisen katsauksen avulla kuvailla terveydenhuollon toimijoiden kokemuksia digitaalisten ratkaisujen taloudellisista vaikutuksista. Tutkimuskysymyksenä oli: Minkälaisia kokemuksia terveydenhuollon toimijoilla on digitaalisten ratkaisujen taloudellisista vaikutuksista?

Tutkimusmenetelmänä on systemaattinen katsaus, jossa järjestelmällinen tiedonhaku tehtiin PubMed, Scopus, Cinahl ja Medic viitetietokantoihin. Aiheen rajaamisessa käytettiin PICo menetelmää, jonka avulla laaditun tutkimuskysymyksen ja alustavien tiedonhakujen pohjalta määriteltiin lopullisessa tiedonhaussa käytetyt avainsanat ja -termit ohjaamaan ja havainnollistamaan käsitteiden, avainsanojen ja synonyymien rakentumista lopullisiksi hakumerkkijonoiksi. Tiedonhaku rajattiin laadullisiin suomen- ja englanninkielisiin tutkimuksiin, jotka oli julkaistu vuosina 2015–2021.

Tiedonhaussa löytyi 3730 artikkelia, joista päällekkäisyyksien poistamisen ja kielirajauksen tarkistuksen jälkeen jäi 2914 artikkelia. Otsikoiden ja tiivistelmien lukemisen perusteella valikoitui kokotekstin seulontaan 185 artikkelia. Seulonnan perusteella kokotekstien lukemiseen jäi 23 artikkelia, joista valikoitui 11 artikkelia Joanna Briggs -instituutin laadullisen tutkimuksen tarkistuslistan avulla tehtyyn laadunarviointiin. Lopulliseksi tutkimusaineistoksi valikoitui kahdeksan artikkelia.

Tutkimusaineisto analysoitiin induktiivisesti sisällönanalyysillä, jolloin muodostui kolme digitaalisten ratkaisujen taloudellisia vaikutuksia kuvaavaa pääluokkaa: 1) tehtävissä ilmenevät digitaalisten ratkaisujen taloudelliset vaikutukset, 2) prosesseissa ilmenevät digitaalisten ratkaisujen taloudelliset vaikutukset ja 3) hankinnoissa ilmenevät digitaalisten ratkaisujen taloudelliset vaikutukset. Pääluokat muodostuivat yhdeksästä yläluokasta: ajankäyttö, työmäärä, henkilöstöresursointi, puheluiden määrä, viestintä, palveluiden järjestäminen, matkakulut, investointi- ja ylläpitokulut sekä rahoitus.

Johtopäätöksenä voidaan todeta digitaalisten ratkaisujen tuottavan myönteisiä taloudellisia vaikutuksia. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää terveydenhuollon organisaatioiden johtamisessa ja kehittämisessä, kun on tarpeen arvioida digitaalisilla ratkaisuilla tavoiteltavia taloudellisia vaikutuksia.

Experiences of healthcare actors on the economic impact of digital solutions : a systematic review of qualitative research

Abstract

The challenge for health care is the growing need for care for the aging population and scarce human and financial resources. Assistance has been sought for digital solutions that have sought to improve the availability and economic impact of services through time savings, workload, processes and investment.

The purpose of this study is to use a systematic review to describe the experiences of healthcare actors about the economic impacts of digital solutions. The research question was: What kind of experiences do healthcare actors have with the economic impact of digital solutions?

The research method is a systematic review, in which a systematic data search was performed on PubMed, Scopus, Cinahl and Medic reference databases. The topic was delineated using the PICo method, which based on a research question and preliminary data searches, defined the keywords and terms used in the final data search to guide and illustrate the construction of concepts, keywords, and synonyms into final search strings. The information retrieval was limited to qualitative studies in Finnish and English, which had been published in 2015–2021.

The information search found 3,730 articles, of which 2,914 articles remained after removing overlaps and checking the language limit. Based on reading the headings and abstracts, 185 articles were selected for full-text screening. Based on the screening, 23 articles were left to read the full texts, of which 11 articles were selected for quality assessment using the Joanna Briggs Institute Qualitative Research Checklist. Eight articles were selected as the final research material.

The research material was analyzed inductively by content analysis, which formed three main categories describing the economic effects of digital solutions: 1) the economic effects of digital solutions in tasks, 2) the economic effects of digital solutions in processes, and 3) the economic effects of digital solutions in procurement. The main categories consisted of nine upper categories: time use, workload, human resources, number of calls, communication, organization of services, travel expenses, investment and maintenance expenses, and financing.

In conclusion, digital solutions have a positive economic impact. The research results can be used in the management and development of healthcare organizations when it is necessary to assess the economic impact of digital solutions.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jukka Jauhiainen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.