University of Oulu

Leikinvalintataulun rooli lapsen kehitystä tukevan leikkitoiminnan ja osallisuuden tukemisessa

Saved in:
Author: Juntunen, Niina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178366
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Juntunen, 2021
Publish Date: 2021-06-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatin tutkielma käsittelee useissa päiväkodeissa käytössä olevan leikinvalinta-taulun roolia lasten kehitystä tukevan leikkitoiminnan ja osallisuuden tukemisessa. Tätä aihetta on syytä tutkia, sillä leikinvalintataulu on varhaiskasvatuksessa käytetty menetelmä, jolla on hyvin suuri rooli lasten leikkitoiminnassa ja osallisuudessa. Leikin tukeminen sekä osallisuuden toteutuminen myös kuuluvat osaksi varhaiskasvatuksen pedagogisia tavoitteita. On tärkeää, että leikinvalintataulun käyttö on pedagogisesti perusteltua ja sen hyödyt ja mahdolliset haitat liittyen lasten leikkitoimintaan ja osallisuuteen tiedostetaan.

Tutkielman pääasiallinen tarkoitus on koota leikinvalintataulun käyttämisestä koituneita hyötyjä ja haittoja lasten leikkitoiminnalle sekä osallisuudelle päiväkodissa ja tuoda ne varhaiskasvattajille selkeästi esille. Tutkielmassa korostetaan myös leikinvalintataulun käyttämistavan eli siihen liitettyjen sääntöjen ja raamien merkitystä edellä mainittuihin. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset voivat kriittisesti kiinnittää huomionsa esimerkiksi heidän omaan tapaansa käyttää leikinvalintataulua ja pohtia sekä havainnoida tietoisesti sen vaikutuksia lasten leikkitoiminnan sekä osallisuuden toteutumiselle.

Tutkimustieto liittyen leikinvalintatauluun on mielenkiintoista, sillä sieltä nousee esille paljon erilaisia näkökulmia niin puolesta kuin vastaan liittyen lasten kehittävän leikkitoiminnan sekä osallisuuden tukemiseen. Kehittävän leikkitoiminnan näkökulmaa tarkasteltaessa päällimmäisenä nousee esiin pohdintaa leikin mahdollisuuksista. Leikinvalintataulun nähdään esimerkiksi sekä estävän, että mahdollistavan lasten pitkäkestoista leikkiä. Myös leikinvalinnan katsotaan helpottuvan leikinvalintataulun avulla, mutta toisaalta sen katsotaan myös rajoittavan leikin mahdollisuuksia sekä leikkijöiden välistä toimintaa. Lasten osallisuuden taas katsotaan toteutuvan, sillä lapset saavat valita itse haluamansa leikin. Haasteita osallisuuden suhteen ovat kuitenkin esimerkiksi lasten erilaiset resurssit omien päämääriensä ajamiseksi ja leikinvalintatauluun liitetyt erilaiset säännöt, kuten sääntö siitä, ettei leikkivälineitä saa siirrellä tilasta toiseen.

Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, joka rakentaa eri tutkimusten tuloksista ja tietystä asiakokonaisuudesta kokonaiskuvaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niina Juntunen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.