University of Oulu

Tulos oli nilkuttava : verbien liikata, linkata, linkuttaa, nilkuttaa ja ontua semantiikkaa

Saved in:
Author: Juntto, Venla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178370
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Juntto, 2021
Publish Date: 2021-06-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sivonen, Jari
Reviewer: Sivonen, Jari
Saviniemi, Maija
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -työssäni tutkin lähimerkityksisten verbien liikata, linkata, linkuttaa, nilkuttaa ja ontua merkityksiä. Tutkielmani teoreettisena taustana on kognitiivinen semantiikka, ja sen mukaisesti ajattelen, ettei täydellistä synonymiaa ole olemassa. Täten myös tutkimillani verbeillä on oltava jonkinlaisia merkityseroja, joita tutkimukseni aikana etsin.

Olen kerännyt aineistoni Korp-korpusohjelman Suomi24-korpuksesta. Tutkin aineistotapauksia Leonard Talmyn kehittämän liikemalliteorian avulla. Liikemalliteoria nimeää liikeasiaitilasta useita osatekijöitä, muun muassa Muuttujan, Liikkeen, Kiintopisteen, Väylän sekä Markus Hamusen lisäämän liikemallin osatekijän, Tilanteen. Tutkimuksessani etsin liikemallin osatekijöitä tutkimieni verbien esimerkkitapauksista ja tutkin niiden avulla verbien kuvaamien liikkeiden piirteitä. Lisäksi tarkastelen tutkimieni verbien kuvaamien liikkeiden aktiivisia vyöhykkeitä eli liikkujan hahmosta niitä osioita, jotka aktivoituvat liikkeen aikana. Aktiivisten vyöhykkeiden perusteella voin tutkia muun muassa verbien kuvaamien liikkeiden laajuutta.

Tutkimukseni osoittaa, että verbit kuvaavat toisistaan poikkeavia liikkeitä. Liikata-verbi kuvaa useimmin elollisen nopeaa ja vinoa liikettä, johon liittyy jonkinlainen kiireellisuus ja jopa hätäisyys. Linkata-verbi taas merkitsee kallistunutta, sivuttaista ja epäsymmetristä liikettä. Linkuttaa kuvaa laajaa, jopa liioitellun suurta liikettä. Linkuttaminen on myös usein sykähdyksittäin tapahtuvaa ja lyhytkestoista. Nilkuttaa-verbi tarkoittaa eritoten inhimillisen olion hidasta ja epävarmaa liikettä. Nilkuttamiseen liittyy usein jonkinlainen säälittävyys tai liikkujan huonommuus. Ontua-verbi taas kuvaa ylipäänsä epätasaisesti ja huonosti etenevää liikettä.

Ontua-verbi kuvasi aineistossani ylivoimaisesti eniten nimenomaan abstraktia liikettä. Sen sijaan konkreettiseen ontumiseen ei liittynyt juurikaan mitään tunnuksenomaisia piirteitä. Ontua on siis tutkimistani verbeistä skemaattisin ja merkitykseltään väljin. Nilkuttaa ja linkuttaa taas kuvasivat odotuksenvastaisesti usein rikkinäisen auton epävarmaa etenemistä. Abstraktiin nilkuttamiseen puolestaan liittyi usein jonkin suuremman kokonaisuuden hitaus tai toimimattomuus.

see all

Subjects:
Copyright information: © Venla Juntto, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.