University of Oulu

Taloushallinnon sähköistyminen tilitoimistoasiakkaiden näkökulmasta

Saved in:
Author: Korpela, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Pages: 105
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178373
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Korpela, 2021
Publish Date: 2021-06-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kallunki, Juha-Pekka
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Sahlström, Petri
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää Suomessa toimivan tilitoimiston asiakkaiden asenteita sähköistä taloushallintoa kohtaan. Lisäksi tutkielman tavoitteena on selvittää, onko erilaisilla taustatekijöillä vaikutusta asiakkaiden asenteisiin. Tutkimusmenetelmänä käytettiin määrällistä tutkimusta. Tutkimusaineiston keruutapana oli strukturoitu kyselytutkimus ja tutkimusaineiston analyysimenetelmänä käytettiin faktorianalyysia. Taustatekijöiden vaikutusta asenteisiin tutkittiin Kruskal-Wallis -testin sekä Spearmanin järjestyskorrelaatiomatriisin avulla. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu alan kirjallisuudesta, artikkeleista sekä aikaisemmista tutkimuksista.

Faktorianalyysin avulla tutkimusaineisto tiivistettiin kuuteen faktoriin, jotka kuvastavat sähköisen taloushallinnon piirteitä tilitoimiston asiakkaiden näkökulmasta. Faktorit kuvastavat tekijöitä, joista tilitoimistoasiakkaiden asenteet koostuvat. Faktorianalyysien avulla rakennettiin keskiarvomuuttujat, joiden avulla tutkittiin taustatekijöiden vaikutusta asenteisiin.

Tutkimustulokset osoittavat, että suurin osa tilitoimistoasiakkaista suhtautuu sähköiseen taloushallintoon positiivisesti. Osalla asiakkaista on negatiivisempi suhtautuminen sähköiseen taloushallintoon kuin toisilla ja osa sijoittuu näiden kahden ääripään väliin. Tutkimustulosten mukaan tilitoimistoasiakkaiden suhtautuminen sähköiseen taloushallintoon määräytyy eniten sillä, kokevatko he sen hyödylliseksi itselleen. Asiakkaat, jotka pitävät sähköistä taloushallintoa hyödyllisenä, suhtautuvat siihen positiivisemmin kuin ne, jotka kokevat sen hyödyttömänä. Taustatekijöillä ei pääosin ollut merkittävää vaikutusta asenteisiin. Ainoastaan sukupuolella oli olennainen vaikutus sähköisen taloushallinnon koettuun kustannustehokkuuteen. Lisäksi vastaajan iällä sekä yrityksen liikevaihdolla oli jonkin verran merkitystä koettuun tietoturvan parantumiseen.

Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että tilitoimistoasiakkaiden suhtautuminen sähköiseen taloushallintoon on pääosin positiivista. Sähköiseen taloushallintoon suhtautumiseen vaikuttaa tilitoimistoasiakkaiden keskuudessa pääasiassa sähköisen taloushallinnon koettu hyödyllisyys. Tutkimusaineiston analysoinnin perusteella voidaan todeta yrityksen taustatekijöiden vaikuttavan sähköisen taloushallinnon käyttöönottoon, muttei itse asenteisiin sähköistä taloushallintoa kohtaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iida Korpela, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.