University of Oulu

Alustapohjainen liiketoimintamalli tavarakaupassa vähittäismyyjän näkökulmasta

Saved in:
Author: Ojala, Miki1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178386
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Ojala, 2021
Publish Date: 2021-06-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Koivumäki, Timo
Reviewer: Ulkuniemi, Pauliina
Koivumäki, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää alustapohjaisten liiketoimintamallien vaikutusta alustalla toimivan vähittäismyyjän toimintaan. Tutkimuksessa halutaan avata monelle kauppiaalle tuntematonta liiketoimintamallia ja selventää vähittäismyyntialustojen tärkeimpiä piirteitä kauppiaan näkökulmasta. Tavoitteena on lisäksi lähestyä liiketoimintamallia verkostona ja selvittää näiden verkostojen vaikutuksia yrityksen markkinointimahdollisuuksiin.

Tutkimusongelmaa lähestyttiin alustapohjaisiin liiketoimintamalleihin, vähittäismyynnin alustapohjaisiin liiketoimintamalleihin ja digitaalisiin vähittäismyyntikanaviin perustuvaan kirjallisuuteen tutustumalla. Aikaisemmasta kirjallisuudesta pyrittiin ensin keräämään laajasti tietoa vähittäismyynnin alustapohjaisiin liiketoimintamalleihin liittyen, jonka jälkeen teoriaa alettiin hahmotella käsitteen ympärille laajemmin ottamalla mukaan kirjallisuutta sekä pelkästään alustapohjaisiin liiketoimintamalleihin että digitaalisiin markkinoihin liittyen. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys luotiin myös tämän materiaalin pohjalta.

Tutkimuksen empiirinen aineisto on koottu kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin. Aineisto tutkimukseen hankittiin puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla, jossa haastateltuna toimi neljä suomalaista digitaalisen markkinoinnin ja alustapohjaisten liiketoimintamallien asiantuntijaa sekä yksi verkkokauppa-alustan tarjoaja. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen analysointitavan mukaisesti.

Tutkimuksen tuloksena huomattiin, kuinka suuressa merkityksessä yrityksen asiantuntevuus on liiketoimintamallin menestykseen. Tutkimuksessa havaittiin liiketoimintamallin mukana tulevat henkilöstötarpeet, sekä liiketoimintamallin hyvät mahdollisuudet pienille ja kansainvälistyville yrityksille. Tuloksista nostettiin esiin alustaekosysteemin olematon merkitys yrityksen toiminnalle sekä kauppiaan osittainen kontrollin menettäminen omasta toiminnastaan.

Tutkimustuloksista voi olla hyötyä vähittäismyyntiä harjoittaville yrityksille, jotka suunnittelevat vähittäismyyntialustojen hyödyntämistä tai viennin aloittamista. Tutkimustulokset on johdettu suomalaisille asiantuntijoille tehdyistä haastatteluista, jonka takia tutkimus oli maantieteellisesti rajattu. Tämän lisäksi tutkimuksen otoskoko vaikuttaa tutkimuksen yleistettävyyteen. Tutkimusta voidaan kuitenkin hyödyntää liiketoiminnallisessa suunnittelussa ja toteutuksessa varovaisuutta hyödyntäen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miki Ojala, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.