University of Oulu

Listaamattoman yrityksen arvonmääritys : tapaustutkimuksena St1 Nordic -konserni

Saved in:
Author: Tiira, Matias1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Finance, Finance
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 112
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178388
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Tiira, 2021
Publish Date: 2021-06-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sahlström, Petri
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Sahlström, Petri
Description:

Tiivistelmä

Yrityksen arvonmääritys nousee keskiöön useissa liiketaloudellisissa tilanteissa, koska osakeyhtiön toiminnan tarkoitus on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Listaamattomien yritysten kohdalla arvonmäärityksen tarve korostuu yritysjärjestelyissä sekä omistajan- ja sukupolvenvaihdostilanteissa. Väestökehityksestä johtuen omistajan- ja sukupolvenvaihdosten odotetaan lisääntyvän suomalaisissa pk-yrityksissä ja siksi myös arvonmäärityksen kysynnän voi odottaa tulevaisuudessa kasvavan.

Tässä tutkielmassa tehdään laaja-alaisen yritysanalyysin pohjalta arvonmääritys pohjoismaiselle energia-alan toimijalle, St1 Nordic konsernille. Energiasektori on EU:ssa ilmakehää selvästi kuormittavin toimiala, joten on merkityksellistä tarkastella suurta pohjoismaista energiasektorin toimijaa tarkemmin. Arvonmäärityksen toteuttamiseksi tutkielmassa käsitellään ensin arvonmääritysprosessin vaiheita teoreettisesti huomioiden varsinkin listaamattoman yrityksen erityspiirteet. Nämä vaiheet ovat yritysanalyysi, tuottovaatimuksen määrittäminen ja arvonmääritys. Tutkimuksessa paneudutaan tarkemmin St1 Nordic konserniin ja energiasektoriin sekä selvitetään, millaisia oman pääoman arvoja eri arvonmääritysmenetelmät antavat kohdeyritykselle. Lisäksi tutkielmassa avataan koko St1 Nordic konsernin arvonmääritysprosessi ja analysoidaan sitä, miten soveltuvia tutkielmassa käytetyt arvonmääritysmenetelmät ovat valitun kohdeyrityksen arvonmääritykseen.

Tutkielmassa kohdeyrityksen oman pääoman arvo määritetään kolmella nykyarvomallilla: kassavirtaperusteinen malli, jäännöskatemalli ja taloudellisen lisäarvon malli. Lisäksi kohdeyrityksen arvo määritetään markkinaperusteisten arvostuskerrointen avulla. Koska listaamattomalle yritykselle sovellettava likviditeettipreemio nostaa kohdeyrityksen pääoman tuottovaatimusta merkittävästi, on arvostuskerrointen antamiin tuloksiin suhtauduttava varauksella. Kolmella nykyarvomallilla saatu vaihteluväli St1 Nordic konsernin oman pääoman arvoksi on 2092,91–2535,51 miljoonaa euroa. Korkeimman arvion antaa taloudellisen lisäarvon malli ja alhaisimman jäännöskatemalli. Koska nykyarvomallien antamat oman pääoman arvot ovat herkkiä muutoksille käytetyissä oletuksissa, esitetään tutkielmassa kunkin arvonmääritysmenetelmän kohdalla herkkyysanalyysi.

Tutkielman avulla on mahdollista tutustua tarkemmin St1 Nordic konserniin, sillä yrityksestä ei ole aiemmin tehty vastaavaa julkisesti saatavilla olevaa arvonmääritystutkimusta. Lisäksi tutkielma havainnollistaa, mitä erityispiirteitä listaamattoman yrityksen arvonmääritykseen liittyy ja mitä tekijöitä tulee arvonmääritystä tehtäessä on huomioitava.

see all

Subjects:
Copyright information: © Matias Tiira, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.