University of Oulu

Naantalin liikennehubi : kortteli 13 konseptisuunnitelma

Saved in:
Author: Johansson, Valtteri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 42.5 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178410
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Johansson, 2021
Publish Date: 2021-06-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Mahlamäki, Rainer
Outila, Tarja
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Herneoja, Aulikki
Outila, Tarja
Soikkeli, Anu-Sisko
Description:

Tiivistelmä

Naantalin liikennehubi — Kortteli 13 konseptisuunnitelma on suunnittelupainotteinen diplomityö, joka on toteutettu yhteistyössä Naantalin kaupungin kanssa. Diplomityö toimii ideapohjana korttelin jatkokehittämiselle.

Naantalin keskustan alueelle on laadittu uusi asemakaava vuonna 2016. Kaava mahdollistaa uuden kortteli 13:n syntymisen keskustaan, kun Naantalin vanha virastotalo tulevaisuudessa puretaan. Uusi kortteli 13, ja siihen tässä diplomityössä suunniteltu liikennehubi, muodostavat julkisen liikenteen portin Naantalin keskustaan ja pyrkivät arkkitehtuurin keinoin parantamaan vaikutusalueellaan liikkumisen loogisuutta ja helppoutta. Kortteli 13:n alue on Naantalin keskustan strategisesti tärkeä kaupunkikehityshanke ja se on myös tärkeä osa Naantalin seudun liikkumisjärjestelmän kehittämistä.

Diplomityön tavoitteena on luoda Naantalin kaupungin keskustakortteli 13:n kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen kokonaissuunnitelma ja siihen tässä diplomityössä sijoitettavan liikennehubin konseptisuunnitelma. Konseptisuunnitelma on idealuontoinen, alueen potentiaalia kuvaava visio.

Suunnitelman pääpaino keskittyy funktionaalisen liikennehubin ja korkeatasoisen kaupunkiarkkitehtuuriin luomiseen uudelle korttelille. Katutasossa suunnittelun pääpaino on liiketiloissa ja liikennehubissa, kun taas ylemmissä kerroksissa painotus on asumisessa.

Diplomityö sisältää kirjallisen teoriaosuuden, joka käsittelee ihmisen liikkumisen murrosta arkkitehtuurin näkökulmasta sekä liikennehubin käsitettä. Lisäksi teoriaosuus toimii taustoittava analyysina suunnittelutyölle. Teoriaosuuden pääpaino on pienen kaupungin liikenteessä ja liikkumisessa ja siinä, kuinka yksittäinen rakennuskokonaisuus (liikennehubi) voi edesauttaa joukkoliikenteen houkuttelevuutta.

Diplomityön pääohjaajana on toiminut professori Tarja Outila ja toisena ohjaajana emeritusprofessori Rainer Mahlamäki.

Ulkopuolisina asiantuntijoina tässä diplomityössä ovat toimineet Naantalin kaupungin tekninen johtaja Reima Ojala ja kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa.

Mobility hub Naantali : the concept plan of block 13

Abstract

Mobility Hub Naantali — The Concept Plan of Block 13 is a design-oriented Master’s thesis done in co-operation with the City of Naantali. The thesis serves as an inspiration for the further development of the block number 13.

A new town plan has been created for the Naantali city center in 2016. The town plan will enable the construction of a new block 13 in the city center when an old office building of the city of Naantali will be demolished in the future. Together the new block 13 and the mobility hub that this thesis outlines create a gateway of public transport to the City of Naantali, while aiming to improve the logic and ease of movement in its area of influence. The block 13 area is a strategically important part of urban development in the city center of Naantali as well as an important part of the development of the mobility system in the Naantali region.

The target of this Master’s thesis is to create an overall cityscape and functional plan for the block 13 in the City of Naantali. The second target is to create the concept plan for the mobility hub that is placed on the block in this thesis. The concept plan is a ideal vision that describes the potential of the area.

The main focus of the design planning is to create a functional mobility hub and high-class urban architecture for the new block. At street level, the main focus of the design is on business spaces and in mobility hub functions. On the upper floors main focus is on living.

The Master’s thesis includes a written theoretical part, which handles the change and development of movement of people from the point of view of architecture. The theoretical part also covers the concept of mobility hub and serves as a background analysis for the design work. The main focus of the theoretical part is on the traffic and mobility of a small town and on how a single building complex (mobility hub) can enhance the attractiveness of public transport.

The main supervisor of the Master’s thesis has been professor Tarja Outila and the co-supervisor has been professor emeritus Rainer Mahlamäki.

City of Naantali Techical Director Reima Ojala and City Architect Oscu Uurasmaa have acted as external experts for this thesis.

see all

Subjects:
Copyright information: © Valtteri Johansson, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.