University of Oulu

Kulttuuriympäristön analyysityökalun testaus Oulaskankaan alueella

Saved in:
Author: Valtavaara, Aino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 8.5 MB)
Pages: 58
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178414
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Valtavaara, 2021
Publish Date: 2021-06-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soikkeli, Anu-Sisko
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Aarnio, Petri
Description:

Tiivistelmä

Laajoille, epäyhtenäisille rakennuskokonaisuuksille ei ole olemassa selkeää rakennusperinnön inventointimenetelmää. Perinteinen rakennushistoriaselvitys soveltuu yksittäisiin rakennuksiin tai pieniin rakennusryhmiin, ja maisemaselvitys puolestaan laajimmillaan maakunnan tason inventointiin. Tämän diplomityön tavoitteena on testata ja tarkastella DIVE-menetelmän soveltuvuutta rakennetun kulttuuriympäristön inventointiin laajalla alueella, jossa on epäyhtenäistä rakennuskantaa. Kohteeksi on valittu Oulaskankan sairaala-alue Oulaisista.

Kulttuuriympäristön analysointiin kehitetty DIVE-menetelmä koostuu neljästä päävaiheesta, jotka ovat kuvailu, tulkinta, arvottaminen ja toteutus. Tämän diplomityön kuvailu- ja tulkintavaiheissa on tutkittu yleisesti Oulaskankaan historiaa ja nykytilannetta, mutta arvottamisen kohdalla sekä esitettäessä toteutusvaiheen suosituksia on keskitytty alueella sijaitsevaan vanhaan parantolaan.

Johtopäätöksenä on, että DIVE-menetelmä soveltuu kohtuullisen hyvin käytettäväksi laajalla alueella, jossa on epäyhtenäistä rakennuskantaa. DIVE-menetelmän hyödyt nousivat esille prosessimaisessa etenemistavassa ja tiedon esittämisessä helposti luettavassa muodossa. Menetelmän etuihin kuuluu myös se, että sitä voidaan käyttää eri mittakaavatasoilla ja tarkastelutasojen määrä voidaan valita itse. Lisäksi menetelmän joustavuus tuli esille siinä, että DIVE-menetelmässä keskitytään näkyvien kerrosten tulkitsemiseen, mikä auttaa käsiteltävän tietomäärän hallitsemisessa.

Diplomityössä havaittiin, että DIVE-menetelmän heikkoudet painottuvat arvottamis- ja toteutusvaiheisiin. DIVE-menetelmässä arvottamisen kriteeristö on suppea, sillä se on rajattu tieto-, elämys- ja käyttöarvojen tarkasteluun. Lisäksi suositusvaiheessa laadittavien toimenpide-ehdotusten tarkkuus ja mittakaavataso, jolle ne kohdistetaan, voivat vaihdella. Suositusten kohdistaminen voi olla haastavaa, sillä ne voivat olla joko liian yksityiskohtaisia tai yleispiirteisiä.

Testing of a cultural environment analysis tool in Oulaskangas

Abstract

There is no clear method for inventorying the built cultural environment in a large area with a heterogeneous building stock. A traditional building history survey is suitable for individual buildings or small groups of buildings, and a landscape inventory is, in its broadest sense, a provincial-level inventory. The objective of this diploma thesis is to test and examine the applicability of the DIVE analysis for the inventory of the built cultural environment in a large area with a heterogeneous building stock. The area of study is Oulaskangas hospital area in Oulainen.

The DIVE method is a tool for analysis of cultural environment. The DIVE analysis consists of four main phases, which are descriptive, interpretation, valuation and enablement phases. In the descriptive and interpretation phases of this diploma thesis, the history and current situation of Oulaskangas have been studied in general. In the valuation phase and presenting the recommendations of the enablement phase, the focus has been on the old sanatorium.

In conclusion, the DIVE analysis is reasonably well suited for use over a large area with a heterogeneous building stock. The benefits of the DIVE analysis emerged in the process-like approach and in presenting information in an easy-to-read format. Another advantage of the analysis is that it can be used at different scale levels and the number of review levels can be chosen on a case-by-case basis. In addition, the flexibility of the analysis was highlighted in the fact that the DIVE analysis focuses on the interpretation of visible layers, which helps to control the amount of data to be processed.

It was found in the diploma thesis that the weaknesses of the DIVE analysis focus on the valuation and enablement phases. In the DIVE analysis, the criteria for valuation are narrow, as it is limited to the examination of knowledge, experience and utility values. In addition, the accuracy of the recommendations and the level of scale to which they are addressed may vary. Targeting recommendations can be challenging, as they can be either too detailed or general.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aino Valtavaara, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.