University of Oulu

Sähköautojen konsultoiva myynti kuluttajamarkkinoilla

Saved in:
Author: Seppänen, Sampo1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 138
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178436
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Seppänen, 2021
Publish Date: 2021-06-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Juntunen, Jouni
Reviewer: Komulainen, Hanna
Juntunen, Jouni
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on muodostaa aiempien tutkimusten sekä eksploratiivisen kvalitatiivisen tutkimuksen perusteella kokonaisvaltainen malli sähköautojen konsultoivan myynnin sisällöstä, laajuudesta, luonteesta ja toimintaympäristöstä. Tutkimuksia sähköautojen menekinedistämisestä, sähköautomarkkinoiden ominaispiirteistä sekä sähköautojen myynnistä on lukuisia, mutta varsinaista yhteen kokoavaa mallia tai sähköautomarkkinoiden osa-alueiden keskinäistä yhteen toimivuutta selittävää narratiivia ei konsultoivan myynnin teemasta ole muodostettu. Lisäksi tutkimus pyrkii valaisemaan sähköautomarkkinoiden alle katsottavia toimintoja ja teemoja aiemmissa tutkimuksissa pienemmälle painoarvolle jääneen kuluttajan näkökulmasta.

Kuluttajamarkkinoilla tapahtuvaan sähköautojen konsultoivaan myyntiin perehtyminen on perusteltua myös niin autoalan liike-elämän, kuluttajien kuin tieteellisen kirjallisuuden parissa heränneen kysynnän kautta. Kysynnän mukaisesti sähköautojen konsultoivan myynnin alle katsottavien toimintojen ja niihin vaikuttavien tekijöiden tarkemmalle selvittämiselle, kuten kuluttajien sähköautoihin ja sähköautoiluun liittyvän tietotaidon kartuttamisesta ja keinoista tämän saavuttamiseksi, on suuri tarve.

Tutkimuksen mukaan sähköautojen konsultoivassa myynnissä on kyse sähköisen liikkumisratkaisun järjestämisestä, mahdollistamisesta ja ylläpidosta asiakkaan ehdoilla molemmille osapuolille hedelmällisten ratkaisujen muodossa läpi asiakassuhteen tapahtuvien jatkuvaluontoisten ja rekursiivisten yhteisarvonluonnin prosessien kautta. Tutkimuksen muodostama kokonaisuus käsittää sähköautojen konsultoivaan myyntiin vaikuttavat tasot markkinoiden suuresta mittakaavasta aina asiakasrajapinnassa tapahtuvaan ruohonjuuritason toimintaan, keskittyen konsultoivan myyjän ja kuluttajan kohtaamiseen. Lisäksi tutkimus perehtyy kyseisen kohtaamisen luonteeseen ja sisältöön.

Arvon ollessa myynnin keskiössä, tutkimus perehtyy myös sähköautojen arvolupaukseen sekä sen välittämiseen sähköautojen konsultoivan myynnin yhteydessä ja myötä. Tutkimus kiteyttää konsultoivalle myynnille luonteenomaisen neuvottelevan, avustavan ja valistavan palvelun integroivan konsultoivan myynnin harjoittamisen osaksi sähköautojen arvolupausta ja tarjoomaa. Lisäksi tutkimus osoittaa kuinka sähköautojen myynnin yhteydessä ja rinnalla markkinoille on tuotu sähköauton mukaisen uudenlaisen teknologian ja konsultoivan myynnin palvelun lisäksi uusia tapoja ostaa auto.

Tutkimuksen tuloksia on mahdollista hyödyntää niin liikkeenjohdollisesta kuin tieteellisestä näkökulmasta konsultoivan myynnin implementointiin sähköautomarkkinoiden käytännön tasolla. Lisäksi se tarjoaa asiakokonaisuuden ja sen osa-alueiden yhteen toiminnan hahmottamista selkeyttävän mallin sähköautojen konsultoivasta myynnistä kuluttajamarkkinoilla. Malli itsessään avaa ovia konkreettisempien ja tarkentavien asiahaarojen ja teemojen tutkimiseen sähköautojen myynnin ja sähköautomarkkinoiden teemojen sisällä niin liikkeenjohdollisesta kuin tieteellisestä näkökulmasta. Tutkimustulosten yleistettävyyden kannalta tutkimusotoksen määrällinen niukkuus asettaa kuitenkin tietynasteisia rajoituksia, vaikkakin kerätyt tulokset ovat sisällöltään verrattain monipuolisia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sampo Seppänen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.