University of Oulu

Ympäristökasvatusta antroposentrismin ja syväekologian välissä

Saved in:
Author: Lehtonen, Kaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178455
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Lehtonen, 2021
Publish Date: 2021-06-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tarkoitus on pureutua ympäristökasvatukseen ja sen tavoittelemaan luontosuhteeseen kahden vastakkaisen ympäristösuuntauksen näkökulmasta. Työn tutkimuskysymys onkin seuraavanlainen: Millaiseen luontosuhteeseen ympäristökasvatuksella pyritään antroposentrismin ja syväekologian näkökulmasta? Valitsin nämä ympäristösuuntaukset, koska ne ovat laajoja ja merkittäviä, mutta myös vastakkaisia, jolloin niiden avulla toivoin löytäväni ympäristökasvatuksesta paremmin erilaisia sävyjä. Huomio työssä kohdistuu nimenomaan luontosuhteeseen, koska myönteinen ja vahva luontosuhde nostetaan monissa yhteyksissä merkittäväksi tekijäksi suhteessa ympäristövastuulliseen käyttäytymiseen. Luontosuhteen merkitys luonnon kannalta on minulle ilmeinen, sillä ajattelen ihmisen toiminnan perustuvan paljolti arvostuksille ja käsityksille.

Aloitan työni perehtymällä näihin ympäristösuuntauksiin. Käsittelen antroposentrismiä työssäni laajemmin, koska se on nähdäkseni ympäristöhistorialliselta vaikuttavuudeltaan merkittävämpi suuntaus. Antroposentrismi on ihmiskeskeisyyttä, jossa ihminen on luontoa hallitsevassa asemassa käyttäessään luontoa hyväkseen omia tarpeitaan ja päämääriään varten, mikä nähdään täysin oikeutettuna. Syväekologiassa sen sijaan korostetaan luonnon itseisarvoa ja sitä, miten ihminen olisi nähtävä muiden lajien kanssa samanarvoisena. Syväekologia kritisoi suuntauksena antroposentristä maailmankuvaa ja pyrkii sen vaikutusten minimoimiseen.

Suuntausten käsittelyn jälkeen siirryn ympäristökasvatuksen kentälle. Tällainen käsittelyjärjestys mahdollistaa luontevan teemojen yhdistämisen. Ympäristökasvatuksen tarpeellisuus on tunnustettu ympäristöongelmien tunnistamisen ja ympäristöhuolen myötä. Ympäristökasvatuksella tavoitellaan ympäristötietoisia, ympäristövastuullisesti toimivia ja luontoon empaattisesti suhtautuvia ihmisiä. Tavoitteet ovat äkkiseltään kaikki hyvinkin syväekologisia, mutta tarkempi tarkastelu osoittaa niiden antroposentrisiä arvoperusteita. Työn yhtenä tarkoituksena on korostaa kasvatuksen mahdollisuuksia antroposentrismin kukistamiseksi, miksi työni istuu kasvatustieteen kentällä parhaiten kasvatusfilosofian alueelle, jossa keskeistä on sivistyneemmän tulevaisuuden pohtiminen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kaisa Lehtonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.