University of Oulu

Musiikin mahdollisuudet lapsen motorisessa kehityksessä

Saved in:
Author: Ranta-Ojala, Reetta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178483
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Ranta-Ojala, 2021
Publish Date: 2021-06-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmassani vastaan tutkimuskysymykseeni: Miten musiikkikasvatus tukee lapsen motorista kehitystä? Tutkimusaihe on lähtöisin kiinnostuksestani motoriikkaa ja neurologiaa kohtaan, ja olen usein pohtinut, mitä ihmisen kehossa tapahtuu musisoinnin aikana ja kuinka monipuolisesti musiikki voi vaikuttaa ihmiseen. Musiikin positiivisia vaikutuksia on tutkittu laajasti ja tässä tutkimuksessa syvennyn näistä hyödyistä musiikin mahdollisuuksiin lapsen motorisessa kehityksessä.

Tässä systemaattisena kirjallisuuskatsauksena suoritetussa tutkimuksessa avaan motoriikkaa psykologisesta ja neurologisesta näkökulmasta tutkimalla liikkeeseen liittyviä aivoalueita, ja lapsen motorisia kehitysvaiheita ja motorisia taitoja. Käsittelen motoriikan ilmenemistä musiikkipedagogiikassa käymällä läpi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita luokilla 1–6 (taide- ja taitoaineet, erityinen tuki), Dalcroze-pedagogiikkaa ja Orff-pedagogiikkaa. Tarkastelen motoriikkaa myös puhtaasti instrumenttiopintojen ja ammattimuusikkojen näkökulmasta, jotta tutkimuksessa tulee esille myös se, kuinka pitkälle motoriset taidot voivat kehittyä pitkäaikaisen musisoinnin ansiosta ja miten tämä vaikuttaa muihin kognitiivisiin kykyihin.

Tutkimukseni perusteella musisointi, musiikin kehollinen ilmaisu ja monipuolinen liikkuminen tilassa vahvistaa ja kehittää motorisia taitoja lapsen kriittisten sekä optimaalisten kehitysjaksojen aikana. Koulussa musiikki tukee lapsen motorista kehitystä pyrkimällä rakentamaan luovaan liikkumiseen kannustavan oppimisympäristön. Tästä huolimatta termi motoriikka paistaa poissaolollaan vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa musiikin oppiaineen kohdalla. Motoriikan sijasta käytetään laajempia termejä, liike ja kehollisuus. Hienomotorisia taitoja puolestaan tukee säännöllinen instrumentilla harjoittelu, jonka aikana muut kognitiiviset alueet, kuten kuulo, näkö ja muisti, kehittyvät tekemällä motoriikan kanssa välitöntä yhteistyötä.

Tulevana musiikkikasvattajana motoriset taidot, niiden kehittyminen ja ylläpitäminen musiikin parissa ovat oleellisia tuntea. Tämän kandidaatin tutkielman lopussa mietinkin, miten tulevassa ammatissani voisin mahdollistaa musiikin oppilaiden monipuolisen motorisen kehityksen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Reetta Ranta-Ojala, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.