University of Oulu

Lisärakentaminen Helsingin lähiöissä

Saved in:
Author: Laakso, Meri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 23.9 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178484
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Laakso, 2021
Publish Date: 2021-06-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Hentilä, Helka-Liisa
Soikkeli, Anu-Sisko
Pihlajaniemi, Janne
Description:

Tiivistelmä

Diplomityö Lisärakentaminen Helsingin lähiöissä tarkastelee lisärakentamista erityisesti taloyhtiöiden näkökulmasta. Kaupungistumisen trendin jatkuessa ihmiset muuttavat maalta kaupunkiin. Helsingin kaupunki tavoittelee vuotuista 16 500 uuden asunnon rakennustahtia vastatakseen kasvavan väestön tarpeisiin. Rakentamattoman maa-alan huvetessa uusi rakentaminen tulee kohdistumaan olemassa olevan kaupunkirakenteen täydentämiseen. Erityisesti toisen maailmansodan jälkeen rakennetut lähiöalueet tarjoavat huomattavan mahdollisuuden täydennysrakentamiselle.

Diplomityössä kartoitetaan täydennysrakentamisen hyötyjä sekä haittoja globaalista ja paikallisesta näkökulmasta. Kestävän kehityksen kannalta tiiviimpi kaupunkirakenne on kannattavampaa, sillä se muun muassa vähentää liikkumisen tarvetta, mikä puolestaan vähentää liikenteen päästöjä. Toimivassa kaupungissa palvelut ovat lähellä ja liikkuminen helppoa. Toimintojen järjestämisen kannalta tiivis kaupunkirakenne on harvaan asuttua kustannustehokkaampi.

Täydentävällä rakentamisella voi olla huomattava merkitys alueen kehitykselle. Kaupunkirakennetta tiivistämällä voidaan muun muassa tehostaa ja parantaa alueiden miljöötä sekä imagoa. Huonolaatuinen täydennysrakentaminen voi kuitenkin heikentää alueen vetovoimaisuutta, eikä kaikki täydennysrakentaminen ole automaattisesti positiivista. Kaupunkirakennetta tiivistäessä on tärkeää huomioida alueen ominaispiirteet, eivätkä kaikki alueet sovellu täydennysrakennettavaksi. Yksilöille täydentävä rakentaminen näyttäytyy hyvin eri valossa riippuen heidän lähtökohdistaan. Kriittisyys täydennysrakentamista kohtaan ei ole automaattisesti negatiivista vastaan hangoittelua, vaan tyytymättömyyden taustalla voi olla täysin oikeutettu huoli asuinalueesta. Suunnittelussa on tärkeää huomioida alueen asukkaiden näkemykset ja toiveet kotikuntansa kehityksestä.

Rakentamisen paineen kohdistuessa lisääntyvissä määrin täydentävään rakentamiseen tulee taloyhtiöillä olemaan suuri rooli rakennuskannan kehittämisessä. Tämä diplomityö tarkastelee taloyhtiöiden lisärakentamista, miten hankkeet etenevät, mitä haasteita niihin liittyy ja miten lisärakentamista tuetaan. Lisärakentamisen lähtökohtien ja taustatekijöiden tutkimisen jälkeen diplomityö esittää kolme esimerkkiratkaisua lisärakentamisesta Helsingin lähiöihin. Nämä periaatesuunnitelmat tarjoavat tiivistävän rakentamisen ratkaisuja Helsingin erityyppisiin lähiöihin. Alueiden eri lähtökohdat asettavat omat haasteensa lisärakentamiselle, minkä takia kukin alue esittelee eri rakennustyypin ratkaisuksi.

Infill development in the suburbs of Helsinki

Abstract

This thesis Infill Development in the Suburbs of Helsinki examines the infill development process from the point of view of housing cooperatives. With the trend of urbanization continuing, more people are moving from countryside to cities. Helsinki city aims to build 16 500 new apartments every year to meet the housing demand of the rising population. As unbuilt land dwindles, construction must focus on infill development. Neighbourhoods built after the second world war are especially suited for infill development.

This thesis maps out the benefits and detriments of infill development from both global and local point of view. For sustainable development denser urban structure is preferable as it among other things lowers the need for transportation which in turn decreases traffic pollution. In a functional city necessary services are nearby and moving about the city is effortless. Arranging for these services is more cost-effective in a dense city rather than a sparsely populated one.

Infill development can have a major impact for the development of the area. By densifying the urban structure the new development can among other things improve the milieu and image of the area. On the other hand, poorly planned infill development can deteriorate the attraction of an area and as such, not all infill development is necessarily positive. In infill development it is important to remember the unique qualities of an area and as such, not all areas are suitable for further development. Infill development can be viewed very differently depending on the person and their background. Criticism towards infill development is not automatically negative inertia, but behind the discontent there can be legitimate worries about their homes future. It is important to remember the thoughts and views of the residents while designing infill developments.

As the pressure of new construction focuses more and more on infill development, housing cooperative will play a major part in building new homes. This thesis examines the infill development of housing cooperatives lands, how these projects proceed, what challenges are associated and how infill development of housing cooperatives is subsidized. After examining the baseline and background of infill development, this thesis presents three examples of infill development in the Helsinki suburbs. These proposals offer solutions for urban densification in three commonly built Helsinki suburban areas. The backgrounds of the areas all present their own challenges, which is why each proposal offers a different building type as a solution for infill development.

see all

Subjects:
Copyright information: © Meri Laakso, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.