University of Oulu

Kuvataide tukemassa lasten luovuuden kehitystä

Saved in:
Author: Komulainen, Beata1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178513
Language: Finnish
Published: Oulu : B. Komulainen, 2021
Publish Date: 2021-06-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Luovuus on aihe, joka on tällä hetkellä pinnalla niin kasvatuksellisissa kuin yhteiskunnallisissa piireissä. Luovuus nähdään taitona, joka on tärkeä lasten tulevaisuuden kannalta, esimerkiksi työmarkkinoilla. Sen kehitykseen on alettu kiinnittämään huomiota muun muassa vuoden 2014 opetussuunnitelmassa lähes jokaisen oppiaineen osalta. Luovuus on kuitenkin melko monitulkinnallinen käsite, josta opettajillakaan ei ole selkeää kuvaa, jolloin sen vahvistaminen opetuksessa on haastavaa. Tämän vuoksi koen mielekkääksi tutkia, mitä luovuus oikeastaan on ja minkälaisilla keinoilla sitä voidaan opetuksessa vaalia ja kasvattaa. Käyn tutkielmassani läpi luovuuden teorioita, sen osa-alueita, luovuutta tukevaa opetusta ja luovuutta estäviä käytänteitä sekä luovuuden lähikäsitteitä mielikuvitusta ja ongelmanratkaisua. Lisäksi käsittelen estetiikkaa ja kuvataidekasvatus. Kuvataidekasvatus voidaan jakaa kahteen kategoriaan: taiteen tuottamiseen ja sen vastaanottamiseen. Käyn tutkielmassani läpi mitä nämä käytännössä tarkoittavat ja mikä niiden merkitys on luovuudelle ja oppilaan kasvulle.

Kirjallisuuskatsauksena toteuttamassani kandidaatin tutkielmassani tutkin, kuinka luovuutta voidaan tukea kuvataiteen opetuksessa. Tämän lisäksi tutkin, mitä erityistä kuvataide voi antaa oppilaiden luovuuden kehitykselle. Tutkimukseni teoreettiset lähtökohdat ovat luovuustutkimuksessa ja kuvataidekasvatuksessa. Luovuuden osalta perustan tutkimukseni teorialla, jonka mukaan luovuutta voidaan oppia ja opettaa. Tutkielmassani pyrin saamaan vastauksen tutkimuskysymyksiini: 1. Kuinka voimme tukea oppilaiden luovuuden kehitystä kuvataiteen opetuksessa? 2. Mitä erityistä kuvataide antaa oppilaiden luovuuden kehitykselle?

Aineistoista nousi esiin, että luovuutta voidaan kehittää luomalla oppitunneille kiireetön, kannustava ilmapiirin, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Kuvataiteessa myös monipuolisten materiaalien käyttäminen, kuvien tarkastelu ja niistä keskustelu tukevat luovuuden kehitystä. Pohdinnassa käyn läpi kuvataiteen haasteita, taiteen merkityksellisyyttä ja monitulkinnallista luonnetta ja sen vaikutusta luovuuteen. Kuvataide on aine, joka mahdollistaa asioiden tarkastelun monesta näkökulmasta, ja jonka avulla voidaan tuoda mielikuvituksen tuotteet eläviksi, joten luova työskentely sopii sen piiriin hyvin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Beata Komulainen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.