University of Oulu

Päiväkotiarkkitehtuuri lapsen kasvun ja kehityksen tukena

Saved in:
Author: Tiilikka, Liisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178523
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Tiilikka, 2021
Publish Date: 2021-06-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmani käsittelee päiväkotiarkkitehtuuria lapsen kasvun ja kehityksen tukena. Tutkimustehtävillä kysyn: 1. Millaisia ovat päiväkotiarkkitehtuuria koskevat määrittelyt ja keskeiset ominaisuudet ohjaavissa asiakirjoissa? 2. Miten päiväkotiarkkitehtuuri muodostuu lapselle kehitystä ja oppimista tukevaksi ympäristöksi?

Selvitän tutkimuskysymyksiäni kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmällä. Tutkimusaiheeni on monitieteinen, joten olen valinnut kirjallisuutta joustavasti. Menetelmässäni on tästä syystä integroivan kirjallisuuskatsauksen piirrettä. Olen vastannut kysymyksiini aineistolähtöisesti ja kuvannut tuloksia ymmärtävällä otteella. Kysymykset ja käsitteistö hahmottuivat kirjallisuuden pohjalta ja tarkentuivat kirjoittamisprosessin aikana.

Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus on ollut tutkimuksen kohteena jo pitkään eri tieteen aloilla. Lapsen ja arkkitehtuurin suhdetta koskevaa varhaisinta tutkimusta löysin vuodesta 1981 alkaen arkkitehtuurin alalta. Lapsen ja arkkitehtuurin välisen vuorovaikutuksen pohjalta rakentuivat myös muut tutkielman keskeiset käsitteet teoreettiseksi pohjaksi. Siinä tuli esille yksilön havaitsemat ympäristön tarjoumat, niiden tulkinta, merkityksenanto ja toiminta.

Päiväkotiarkkitehtuuria koskien löysin neljä eri tasoista ohjaavaa asiakirjaa. Analyysin pohjalta Varhaiskasvatuslaki (540/2018) asettaa varhaiskasvatuksen perustehtävän mukaisesti kehittävän ja oppimista edistävän ympäristön lähtökohdan päiväkodille. Lakia on Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteilla (2018) tarkennettu käytännönläheisemmäksi. Varhaiskasvatuksen laadun arviointi ja suositukset (2018) seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Päiväkotien suunnittelun ja mitoituksen avuksi on laadittu rakennustieto kortti (2019) RT 96-11003.

Päiväkodissa lapsen suhde tilaan näyttäytyi laajemmassa kontekstissa. Lasten yksilöllisen tulkintojen ja merkitysten rinnalle tulevat yhteiskunnalliset ja yhteisölliset tekijät. Tila rakentuu kolmelta tasolta; fyysisestä ympäristöstä, henkilökohtaisista tulkinnoista sekä yhteiskunnallisista ja yhteiskunnallisista tekijöistä. Tutkimuksessani löytyi kaksi näkökulmaa siihen mitä merkityksiä päiväkotiarkkitehtuurilla on lapselle. Ne ovat päiväkotiarkkitehtuuri arjen ympäristönä ja päiväkotiarkkitehtuuri oppimisen ympäristönä ja sisältönä.

Arkkitehtuuri kuuluu taide- ja kulttuurikasvatukseen. Tutkimusaineisto osoitti miten omakohtaiset kokemukset tukevat oppimista. Esteettinen ympäristö kuuluu varhaiskasvatuksen vaatimuksiin. Kauneuden arvo tulee esille myös neurobiologissa, sitä on sanottu tiedonmuodoksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Liisa Tiilikka, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.