University of Oulu

Matkakohteen resilienssin edistäminen maankäytön suunnittelulla : Kemin matkailun maankäyttöstrategia

Saved in:
Author: Brusila, Erika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.4 MB)
Pages: 92
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178535
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Brusila, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Zimmerbauer, Kaj
Prokkola, Eeva-Kaisa
Reviewer: Prokkola, Eeva-Kaisa
Partanen, Mari
Description:

Tiivistelmä

Elämme maailmassa, jossa paikallinen ja globaali tila ovat jatkuvassa muutoksessa. Matkailu elinkeinona on erityisen haavoittuvainen erilaisille ympäristössä ja tilassa tapahtuville muutoksille. Muutokseen varautumiseksi on kehitetty teoreettinen viitekehys resilienssistä, joka on saavuttanut suuren suosion eri tieteenaloilla. Aihe on ajankohtainen, sillä koronapandemia on sulkenut matkakohteita ympäri maailman.

Tässä tutkielmassa yhdistetään näkökulmat kaupunkisuunnittelun ja matkakohteen resilienssistä sekä tutkitaan maankäytön suunnittelua työkaluna matkailun resilienssin edistämiselle. Tutkielma pohjautuu kompleksiseen systeemiteoreettiseen näkökulmaan ja siinä hyödynnetään sosioekologista resilienssin tulkintaa, jossa nähdään muutosten olevan väistämättömiä tapahtumia. Näkökulmassa korostuu ajatus siitä, ettei muutoksia tule pyrkiä estämään, vaan niihin tulee pyrkiä varautumaan. Kuitenkaan tutkielmassa resilienssin ei nähdä olevan pelkästään teoreettinen viitekehys. Resilienssi on samalla myös tavoite, jota kaupunkien ja matkailun tulee strategioillaan ja toiminnoillaan pyrkiä edistämään.

Tutkielmassa perehdytään, miten Kemin matkailun resilienssiä voidaan edistää maankäytön suunnittelulla. Tutkielmassa hyödynnettiin kahta menetelmää. Ensiksi tutkittiin kvantitatiivisen sekundaarisen aineiston avulla Kemin matkailun muotoutumista nykytilaansa. Toiseksi tutkittiin Kemiin laadittuja strategisia asiakirjoja ja tehtiin yhdeksän teemahaastattelua, joiden avulla havaittiin Kemissä olevia kehittämistarpeita matkailun resilienssin edistämiselle.

Tutkimuskirjallisuudesta havaitaan, että resilienssin kasvattamiseen vaikuttavat matkakohteen läpikäymä historia, polkuriippuvuus, aluedynamiikka sekä se tila-aika-paikka-konteksti, jossa sitä tavoitellaan. Resilienssi-ajattelu tulisi integroida hallintoon, päätöksentekoon, suunnitteluun sekä matkailusidosryhmiin, sillä se tarjoaa alustan yhteisön tuen kasvattamiselle ja sidosryhmille löytää yhteisymmärrys. Tutkimustulokset osoittivat, että yhteisön ja kaupungin asukkaiden tuen heikentyminen sekä heikko vuorovaikutus toimijoiden välillä ovat merkittävin tutkimuksessa noussut haaste matkailun resilienssin edistämiselle Kemissä. Matkailuun liittyvän maankäytön suunnittelun lähtökohtina universaalit arvot mahdollistavat käyttötarkoitusten ja kohdennusten muunneltavuuden. Näin ollen maankäytön suunnittelun lähtökohtana tulisi olla kysymys, millä arvopohjalla maankäyttöä ja muuta toimintaa kaupungissa kehitetään. Vaikka tutkielma on tapaustutkimus Kemistä, voidaan tässä esitettyjä tuloksia hyödyntää niitä soveltaen myös laajemmassa mittakaavassa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Erika Brusila, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.