University of Oulu

Encouragement of moral decision-making and ethical gameplay in the Undertale video game

Saved in:
Author: Oja, Mirjami1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178536
Language: English
Published: Oulu : M. Oja, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This thesis analyses the dialogue design and game mechanics in the Undertale video game. The aim is to identify and discuss the affordances the game uses in order to support moral decision-making and ethical gameplay, and to find answers to the following research questions: How does the dialogue of the game promote or afford moral decision-making? How do the problems players have to solve promote or afford moral decision-making? How are emotions connected to ethical gameplay? Game studies is the main research method used in this thesis, combining the strands of humanities and game design within the field. The study was conducted by doing a close reading on Undertale, while using theory mainly from the field of Human-Computer Interaction (HCI) for analytical purposes.

The findings of this study suggest that there is a strong relationship between the mental models of the player and the dialogue of the game, as well as the player’s actions and emotions during gameplay situations. The dialogue of the game provides affordances, which work toward changing the player’s existing mental models of the system they are interacting with in a way that encourages moral decision-making during gameplay; it frequently appears to appeal to the emotions of the player, often humanising the opponents and reminding the player of the consequences of their decision within the game. Emotions play a significant role in every computer-related activity, including gameplay situations. Among other things, emotions motivate action, which means that they are an important part of the human decision-making process. Furthermore, the problems players have to solve during gameplay, and the way these dilemmas are are presented, have a significant effect on affording moral decision-making and invoking the player as an ethical agent. The findings of this study are consistent with earlier research.

This study offers a general overview of how game mechanics and dialogue design can be used to afford moral decision-making during gameplay. While the findings can have many practical implications on the field of game design, there are also several possible directions for further research; any of the research questions and/or topics could be further studied in a more focused manner or in context of other games and different genres.

Tiivistelmä

Tämä opinnäytetyö analysoi Undertale-videopelin dialogisuunnittelua ja pelimekaniikkaa. Tavoitteena on tunnistaa ja keskustella tekijöistä, jotka tukevat moraalista päätöksentekoa ja pelaajan roolia eettisenä toimijana, sekä löytää vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Kuinka pelin dialogi edistää moraalista päätöksentekoa? Kuinka ongelmat, joita pelaajien on ratkaistava pelin aikana, edistävät moraalista päätöksentekoa? Kuinka tunteet liittyvät pelin pelaamiseen eettisellä tavalla? Pelitutkimus on tässä opinnäytetyössä käytetty pääasiallinen tutkimusmenetelmä ja tarkoituksena on yhdistää humanististen tieteiden ja pelisuunnittelun osa-alueet. Itse tutkimus tehtiin käyttämällä lähiluku-menelmää, kun taas analyyttisiin tarkoituksiin käytettiin pääasiassa ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen (HCI) teoriaa.

Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että pelaajan mielenmallien ja pelin vuoropuhelun sekä pelaajan toiminnan ja tunteiden välillä on vahva suhde pelitilanteissa. Pelin dialogi pyrkii aktiivisesti muuttamaan pelaajan aikaisempia mielenmalleja järjestelmästä, jonka kanssa he ovat tekemisissä tavalla, joka kannustaa moraaliseen päätöksentekoon pelin aikana. Se myös näyttää usein vetoavan pelaajan tunteisiin, usein inhimillistämällä vastustajat, sekä muistuttamalla pelaajaa hänen tekemiensä päätösten seurauksista pelin sisällä. Tunteilla on merkittävä rooli jokaisessa ihmisen ja tietokoneen välillä tapahtuvassa vuorovaikutuksessa, mukaan lukien pelitilanteissa. Tunteet mm. motivoivat toimintaa, mikä tarkoittaa, että ne ovat tärkeä osa ihmisten päätöksentekoprosessia. Lisäksi ongelmilla, jotka pelaajien on ratkaistava pelin aikana, ja näiden ongelmien esitystavalla on merkittävä vaikutus moraaliseen päätöksentekoon, sekä pelaajan herättämiseksi eettisenä toimijana. Tämän tutkimuksen tulokset ovat yhdenmukaisia ​​aikaisempien tutkimusten kanssa.

Tämä tutkimus tarjoaa yleiskatsauksen siitä, miten pelimekaniikkaa ja dialogisuunnittelua voidaan käyttää moraalisen päätöksenteon mahdollistamiseen ja kannustamiseen pelin aikana. Vaikka näillä havainnoilla voi olla monia käytännön implikaatioita, etenkin pelisuunnittelun alalla, luo sie myös pohjaa mahdollisille jatkokysymyksille; mitä tahansa tutkimuskysymystä tai aihetta voitaisiin edelleen tutkia tarkemmin tai muiden pelien ja eri tyylilajien yhteydessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mirjami Oja, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.