University of Oulu

Koulun liikuntakasvatus lapsen minäkäsityksen tukijana

Saved in:
Author: Takalo, Niina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178546
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Takalo, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin tutkielmassa tarkoituksenani on selvittää, millaiset tekijät koulun liikuntakasvatuksessa tukevat lapsen minäkäsitystä. Lisäksi tarkastelen sitä, miten liikuntakasvatuksen myötä kehittynyt minäkäsitys vaikuttaa lapsen liikunnallisuuteen myöhemmin tämän elämässä. Lapsi viettää suuren osan arjestaan koulussa ja näin ollen myös koulun tarjoamalla liikuntakasvatuksella on merkityksellinen asema lasten elämässä. Koulussa opettaja pystyy toiminnallaan vaikuttamaan lapsen minäkäsityksen muodostumiseen ja osaltaan vaikuttamaan siihen, että lapset saavat koulussa myönteisiä kokemuksia liikuntatunneilla. Tutkielmallani halusin avata liikuntakasvatuksen moninaisia tehtäviä ja tuoda esille sen tärkeyttä perusopetuksessa.

Liikuntakasvatuksen ainoa tavoite ei ole opettaa liikuntaa ja kasvattaa lapsista liikunnallisia toimijoita, vaan liikunnan avulla pyritään muihinkin kasvatustavoitteisiin, kuten vuorovaikutustaitoihin, tunteiden säätelyyn, vastuullisuuteen sekä sääntöjen noudattamiseen. Lisäksi minäkäsityksen vahvistaminen on yksi liikuntakasvatuksen päämääristä. Minäkäsitys tarkoittaa ihmisen asennoitumista itseensä, eli sitä, millaisena hän pitää itseään arvoiltaan, asenteiltaan, ulkonäöltään, ominaisuuksiltaan ja taustaltaan. Minäkäsitys alkaa muodostua arviolta viiden ja seitsemän ikävuoden aikana ja se kehittyy suhteessa omaan persoonaan, eli ihminen niin sanotusti käsittelee omasta persoonastaan saatuja tietoja.

Koulun liikuntakasvatuksella on useita eri mahdollisuuksia vaikuttaa lapsen minäkäsitykseen. Koulun ollessa sosiaalinen ympäristö lapset vertailevat suorituksiaan keskenään ja myös sillä voi olla myönteisiä tai kielteisiä seurauksia. Liikuntatuntien ilmapiirillä on keskeinen merkitys lapsen liikuntamotivaation heräämisessä ja sen ylläpidossa. Lisäksi opettajan antamalla palautteella sekä oppituntien tarjoamilla pätevyydenkokemuksilla on suuri painoarvo lapsen minäkäsityksen tukemisessa.

Tutkimustulosten mukaan fyysisesti aktiiviset lapset ovat todennäköisemmin myös aikuisena aktiivisia liikkujia verrattuna niihin, jotka liikkuvat lapsena vähän. Tulokset osoittavat myös, että minäkäsitys on vahvasti yhteydessä liikunta-aktiivisuuteen siten, että myönteisen minäkäsityksen omaavat liikkuvat enemmän kuin ne, joiden minäkäsitys on heikompi. Koulussa opettajalla on siis vastuullinen rooli heidän kasvattaessa lapsista myönteisen minäkäsityksen omaavia fyysisesti aktiivisia ihmisiä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niina Takalo, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.