University of Oulu

Eettinen ohjeistus osana kestävän matkailun edistämistä matkakohteessa : tutkimuskohteena Land of National Parks

Saved in:
Author: Korhonen, Emmi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106198590
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Korhonen, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Saarinen, Jarkko
Tervo-Kankare, Kaarina
Kajan, Eva
Reviewer: Saarinen, Jarkko
Tervo-Kankare, Kaarina
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää matkailijoiden käyttäytymistä, tietoja ja taitoja kestävyyteen liittyen sekä kartoittaa tarvetta matkailijoille suunnatulle eettiselle ohjeistukselle. Lisäksi tarkoituksena on selvittää mitä eettisen ohjeistuksen tulisi sisältää ja mitä sen luomisprosessissa tulisi ottaa huomioon. Tutkimuksen kohdealueena toimii Land of National Parks -alue, joka kattaa Kuusamon lentokentän vaikutusalueen matkailukohteet.

Tutkimuksen teossa on hyödynnetty monimenetelmällistä lähestymistapaa eli siinä yhdistyy kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät. Tutkimuksen aineisto koostuu kvalitatiivisista haastattelu- ja havainnointiaineistoista sekä kvantitatiivisesta kyselyaineistosta. Tutkimusongelmaan haetaan vastauksia matkailualan yrittäjien ja matkailijoiden näkemysten perusteella sekä tutkimuksen tekijän tekemien havaintojen perusteella. Monimenetelmällisellä lähestymistavalla ja eri matkailun sidosryhmiä kuulemalla on pyritty saavuttamaan monipuolinen ja kattava näkemys tutkimusongelmaan nähden.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että matkailijoiden käyttäytymisen suhteen koetaan tarvetta muutokselle ja että matkailijoiden kestävyystiedoissa ja -taidoissa on huomattavia puutteita. Toisaalta huomattavaa on, että matkailijoiden asenteet kestävyyttä kohtaan ovat pääasiassa hyvinkin positiivisia ja usean matkailualan yrittäjän näkemyksen mukaan positiivista muutosta käyttäytymisen suhteen on havaittavissa. Tuloksissa ilmeni myös, että matkailijoiden ohjeistamiselle koettiin tarvetta matkailuala yrittäjien puolelta ja toisaalta myös matkailijat toivoivat lisää ohjeistamista. Lisäksi tutkimuksen avulla saatiin näkemyksiä siitä, minkälainen alueen matkailijoille suunnatun eettisen ohjeistuksen tulisi olla ja mitä sen tulisi sisältää.

Matkailijoille suunnattu eettinen ohjeistus voi olla oiva tapa vastata ohjeistamisen tarpeeseen ja pyrkiä siten edistämään matkakohteen matkailun kestävyyttä. Ohjeistuksen suunnitteluun ja luomisprosessiin tulisi kiinnittää erityisesti huomiota, jotta sillä voisi olla mahdollisimman hyvät edellytykset olla toimiva työkalu kestävyyden edistämisessä. Eettisten ohjeistusten toimivuudesta on kuitenkin olemassa vain vähän tutkimustietoa, mikä voisikin olla tärkeä jatkotutkimuksen aihe tulevaisuudessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emmi Korhonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.