University of Oulu

SNR-based evaluation of coexistence in wireless system of hospital

Saved in:
Author: Savolainen, Martti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 9 MB)
Pages: 114
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106198603
Language: English
Published: Oulu : M. Savolainen, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Hämäläinen, Matti
Reviewer: Hämäläinen, Matti
Karvonen, Heikki
Description:

Abstract

The wireless system (IEEE Std. 802.11) of North Karelian Central Hospital (NKCH) has been studied in the newly opened J2 building of the hospital. The measurements have been carried out using Ekahau Sidekick spectrum analyser and Ekahau Pro software. Signal propagation has been modelled in the control ward of the Emergency department because many coexisting systems are used with critical requirements of data communication over there. The analytical models have been developed to understand the radio-frequency (RF) signal propagation in the entire building. Measurements have also been carried out on the entire first floor, in the Department of the Abdominal Diseases on the ground floor and in the Children’s wards on the third floor.

The multi-slope path-loss propagation models with shadowing have been generated based on the Received Signal Strength Indicator (RSSI) measurements for typical hospital environment at the 2.4 GHz and 5 GHz Industrial, Scientific, and Medical (ISM) band. The measurements have been carried out within the two predefined routes. The models have also been compared to the empirically derived path-loss models. The probability of signal outage has been calculated for both measured routes.

The aggregate interference has been measured within the routes that cover the area where remarkable signal variations and the high level of interference has been indicated based on the heatmaps of Ekahau. The use of Ekahau Sidekick and Ekahau Pro software in the coexistence study has been described. The noise floor has been determined based on the averaged values of the six measurement campaigns. The local changes in signal strength of the desired signal and aggregated power of interference have been studied. The Signal-to-Interference Ratio (SIR) models have been generated within the measured routes.

The rapid decreases of Signal-to-Noise Ratio (SNR) have been indicated on all measured floors of building J2. They have been studied and their effect on the network performance has been evaluated. The evaluation has been done by comparing the measured values of RSSI, SNR and SIR to the requirements of the respective Modulation and Coding Scheme (MCS). The link margins have been calculated based on the chosen bit error probability and the given SNR requirement of the respective MCS. The comparison between the measured RSSI readings and the required threshold of the respective MCS has been done using the defined shadowing as a link margin.

It has been shown that the measured difference between the signal strength of the 2.4 GHz and 5 GHz bands has been caused by the reduced transmit power at the 2.4 GHz band. Based on the SIR measurements, it has been shown that the access points of the neighbouring building have contributed locally to the measured aggregate interference in the Control ward. However, the primary reason for the decrease of SIR at the 2.4 GHz band has been the decrease of desired signal power that has been contributed by the above mentioned reduced transmit power. The strong SNR drops have been indicated on every measured floor before the roaming has occurred.

Sairaalan langattoman järjestelmän arviointi signaali-kohina-suhteen avulla

Tiivistelmä

Tässä diplomityössä on tutkittu Pohjois-Karjalan keskussairaalan (PKKS) langatonta verkkoa (IEEE Std. 802.11) äskettäin avatussa sairaalan laajennusosassa (J2-rakennus). Mittaukset on toteutettu käyttäen Ekahau Sidekick spektrianalysaattoria ja Ekahau Pro -ohjelmaa. Päivystyksen valvontaosasto on valittu tutkimuskohteeksi, koska siellä käytetään paljon eri teknologioihin perustuvia järjestelmiä, joiden välinen tiedonsiirto on luonteeltaan kriittistä. Luotujen mallien avulla rakennuksen langatonta toimintaympäristöä tutkitaan RF-järjestelmän (Radio-Frequency) näkökulmasta myös muissa mittausten kohteina olleissa tiloissa. Mittauksia on tehty myös valvontaosaston ulkopuolella 1. kerroksessa sekä 3. kerroksen lastenosastoilla ja Vatsakeskuksen tiloissa pohjakerroksessa.

RSSI-mittausten perusteella on luotu radiotiehäviöihin perustuvat etenemismallit molemmilla käytössä olevilla ISM-taajuuskaistoilla (Industrial, Scientific and Medical bands). Varjostuminen ja etenemishäviökertoimen muutokset on otettu huomioon etenemismalleissa. Mittaukset on suoritettu ennalta määritellyillä reiteillä. Luotuja malleja on verrattu myös tutkimuskirjallisuudessa esitettyihin, empiirisesti johdettuihin etenemishäviömalleihin. Signaalikatkoksen todennäköisyys on laskettu molemmille reiteille 2.4 GHz:n taajuuskaistalla.

Vastaanotetun häiriötehon summa on mitattu koko mallinnettavan tilan alueelle ulottuvien mittausreittien pohjalta. Mittausreitit on määritelty Ekahau Pron tuottamien kuuluvuus- ja häiriökarttojen avulla ottaen huomioon havaitut signaalitason vaihtelut. Ekahau Sidekick -spektrianalysaattorin ja Ekahau Pro -ohjelman käyttöä on kuvattu tämän tutkimuksen kontekstissa. Kohinataso on määritelty kaikissa kuudessa mittauskampanjassa mitattujen kohina-tehoarvojen keskiarvona. Paikallisten hyötysignaalinvoimakkuus- ja häiriötehovaihteluiden vaikutusta verkon suorituskykyyn on tutkittu ja molemmat mittausreitit kattavat SIR-mallit (Signal-to-Interference Ratio) on luotu.

Kaikissa tutkituissa kerroksissa havaittuja äkillisiä signaali-kohinasuhteen vaihteluita on tutkittu ja niiden vaikutusta järjestelmän suorituskykyyn on arvioitu. Mitattujen hyöty- ja häiriösignaalivaihteluiden arviointi on toteutettu vertaamalla mittaamalla saatuja SNR- (Signal-to-Noise ratio), SIR- ja RSSI-arvoja (Received Signal Strength Indicator) eri tiedonsiirtonopeuksia käyttävien MCS-indeksien vaatimiin signaalinvoimakkuus- ja signaali-kohina-suhteen arvoihin. Kynnysarvoille on laskettu linkkimarginaalit käyttäen mitoitusvaatimuksena valittua bittivirhetodennäköisyyden arvoa. Mitattuja RSSI-arvoja on verrattu käyttäen linkkimarginaalina etenemismallinnuksessa määritettyjä varjostumisvaikutuksen arvoja.

2.4 ja 5 GHz:n taajuusalueiden välillä mitatun signaalinvoimakkuuseron on tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella osoitettu olevan seurausta alennetusta lähetystehosta 2.4 GHz:n kaistalla. SIR-mittausten perusteella on todettu viereisen rakennuksen tukiasemien kasvattaneen vastaanotettua häiriötehosummaa valvontaosastolla paikallisesti. Ensisijainen syy mitattuihin SIR-arvojen vaihteluihin ovat kuitenkin alhainen signaalinvoimakkuus 2.4 GHz:n kaistalla, mikä osittain johtuu edellä kuvatusta alennetusta lähetystehosta. Voimakkaita SNR-vaihteluita on mitattu kaikissa kerroksissa ennen kuin päätelaite kytkeytyy uuteen tukiasemaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Martti Savolainen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.