University of Oulu

Hulevesien läpäisevien rakenteiden tukkeutuvuus pohjoisissa olosuhteissa

Saved in:
Author: Sirviö, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106198612
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Sirviö, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Rossi, Pekka
Koivisto, Kari
Reviewer: Rossi, Pekka
Koivisto, Kari
Description:

Tiivistelmä

Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää läpäisevien rakenteiden soveltuvuutta pohjoisissa olosuhteissa. Työssä selvitettiin erityisesti läpäisevien rakenteiden tukkeutuvuutta ja sen vaikutusta rakenteen toimintakykyyn. Lisäksi läpäiseviä rakenteita tarkasteltiin suunnittelun ja kunnossapidon kannalta. Työ toteutettiin perehtymällä aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja julkaisuihin, sekä toteuttamalla haastatteluita Oulun, Espoon ja Vantaan hulevesistä vastaaville työntekijöille. Haastatteluiden painopiste oli kaavoituksessa, suunnittelussa sekä käytössä ja kunnossapidossa.

Läpäisevistä päällysteistä yleisimpiä ovat avoin asfaltti, läpäisevä betoni sekä läpäisevät päällystekivet ja -laatat. Päällysteiden tukkeutumista tapahtuu varsinkin silloin, kun päällysteen päälle joutuu hienojakoista sedimenttiä. Pohjoisissa olosuhteissa tukkeutumista aiheuttaa etenkin hienojakoisen hiekoitushiekan käyttö. Haastateltavissa kunnissa läpäisevät päällysteet eivät olleet yleisesti käytössä hulevesien hallinnassa vaan käyttö kohdistui urheilukenttiin. Haastattelujen perusteella kunnissa ei ole riittävästi tietoa läpäisevistä päällysteistä ja niiden toimivuudesta pohjoisissa olosuhteissa. Haastatteluissa kuitenkin selvisi, että kunnilla olisi kiinnostusta käyttää läpäiseviä päällysteitä, mikäli niiden toimivuudesta saataisiin lisää tietoa.

Diplomityön tuloksien perusteella läpäisevät päällysteet voisivat olla toimiva vaihtoehto hulevesien hallintaan pohjoisissa olosuhteissa. Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltujen tutkimusten perusteella tukkeutumisriskiä pystytään vähentämään päällysteen oikeaoppisella käytöllä, joka tarkoittaa esimerkiksi sopivan hiekoitushiekan käyttöä. Läpäiseviä päällysteiden käyttöikää saadaan pidennettyä, kun päällystettä huolletaan säännöllisesti ja huoltotoimenpiteet valitaan rakenteeseen sopivaksi. Läpäisevien päällysteiden käyttöä Suomessa voisi lisätä pilottikohteilla, joilla havainnollistettaisiin päällysteen toimivuutta Suomessa.

Clogging of permeable surfaces in cold reagion stormwater management

Abstract

The aim of this thesis was to find out whether permeable structures would be a suitable alternative to stormwater management in northern conditions. Especially clogging of permeable surfaces and its effect on the functional capacity of the structure were considered in the thesis. In addition, permeable surfaces were considered from the point of view of design and maintenance. The thesis was carried out with literature review concerning the subject, and by executing interviews to city staff of Oulu, Espoo and Vantaa. The focus of the interviews was especially on the land use planning, designing, operation and maintenance.

The most common surface layers and surface layer materials are porous asphalt, pervious concrete and permeable interlocking concrete pavement, and permeable natural stone pavement. Clogging of the pavements occur especially when fine sediment gets into the pavement. In northern conditions, clogging is caused in particular by the use of fine-grained sand for slippery control. Permeable surfaces in the interviewed municipalities were not commonly used in stormwater management but were targeted at sports fields. According to the interviews, the municipalities do not have enough information about permeable surfaces and their functionality in northern conditions. However, the interviews revealed that municipalities would be interested in using permeable surfaces if more information was available on their functionality.

Based on the results of the thesis, permeable coatings could be a viable alternative to stormwater management in northern conditions. Based on the studies reviewed in the literature review, the risk of clogging can be reduced by the correct use of the surface, which means, for example, the use of slippery control sand. The service life of permeable surfaces can be extended by regular maintenance of the surface and selection of maintenance measures to suit the structure. The use of permeable surfaces in Finland could be increased by a pilot projects to illustrate the functionality of the coating in Finland.

see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Sirviö, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.