University of Oulu

Kielten välisiä siirtovaikutuksia

Saved in:
Author: Määttälä, Roosa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106218614
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Määttälä, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassani tutkin kielten välisiä kontakteja kahdesta eri näkökulmasta, muun muassa siitä miten äidinkieli vaikuttaa kohdekielen oppimiseen ja miten toinen kieli vaikuttaa äidinkieleen. Tarkoituksenani on avata kielten välisten siirtovaikutusten positiivisia ja mahdollisia negatiivisia puolia. Nopeasti kehittyvä ja muuttuva yhteiskunta sekä teknologia asettavat ihmiset jatkuvaan kielikontaktiin useiden eri kielten kanssa, ja sen seurauksena kielitaito on korostunut nykypäivän yhteiskunnassa.

Tutkielmani tutkimusmenetelmä on narratiivinen kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoituksena on rakentaa selkeä kuva tutkittavasta aiheesta ottaen huomioon sen historian ja kehityskulun. Tavoitteena on tiivistää aiheesta aiemmin tehtyjen tutkimusten tuloksia sekä lisäksi antaa ilmiöstä ajantasaista tietoa. Tiedonhakuprosessissa käytin hyödykseni tiedekuntamme tarjoamia tiedonhaunlähteitä kuten Oula-finnaa ja muita sieltä löytyviä tiedonhaunlähteitä. Lähteinä käytän sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä tutkimuksia ja kirjallisuutta aiheestani.

Aloitan tutkielmani määrittelemällä mielestäni aiheeseen läheisesti liittyviä käsitteitä. Määrittelen muun muassa äidinkielen sekä toisen ja vieraan kielen käsitteiden välistä ristiriitaa. Lisäksi otan esille käsitteen kohdekieli, sekä perustelut sille miksi päädyin käyttämään sitä tutkielmassani. Käsittelen myös yksikielisyyttä tänä päivänä ja siihen liittyvää problematiikkaa. Käsitteiden määrittelyn jälkeen otan vertailuun kielen oppimisen ja kielen omaksumisen, jossa avaan prosesseja näiden kahden kielen oppimis tavan taustalla. Käsittelen prosesseja eroavuuksien sekä yhtäläisyyksien kautta. Otan tutkielmassa esille myös valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteita ja käytänteitä kielten opetuksen näkökulmasta. Pääluvuissa tarkastelen tutkimuskysymystäni niin positiivisten kuin negatiivisten tutkimustulosten kautta.

Pidän aihettani tärkeänä niin yleisesti kuin omaa tulevaa opettajan työtäni ajatellen. Kielten opiskelun hyödyt ovat erityisesti yksi mielenkiinnon kohteistani. Tulevana opettajana haluaisinkin pystyä kertomaan näistä hyödyistä oppilailleni ja kannustaa heitä käyttämään, tutkimaan ja hyödyntämään kieliä omilla oppimisen poluillaan.

Abstract

In my bachelor’s thesis I studied cross-language contacts from two different perspectives, including how the mother tongue affects the learning of the target language and how the other language affects the mother tongue. A rapidly evolving and changing society and technology put people in constant language contact with a variety of languages, and as a result language skills have become more pronounced in today’s society.

The research method in my thesis is a narrative literature review designed to build a clear picture of the phenomenon being studied, considering its history and trajectory. The aim is to summarize the results of previous studies on the subject, and to provide up-to date information on the phenomenon. In the information retrieval process, I took advantage offered by our faculty, such as Oula finna and the sources of information retrieval found there. As sources, I use Finnish-language and English studies and literature on my topic.

I will begin my thesis by defining concepts that are closely related to the subject, in my opinion. I define the concept of mother tongue and the conflict between the concepts of a second and a foreign language. I will also highlight the concept of a target language and the reasons why I ended up using it in my thesis. I will also address monolingualism today and the related problems. After defining concepts, I will compare language learning and language adoption, in which I open processes behind the way these two are learnt. I will explain the processes through differences and similarities. I will also highlight the objectives and practices of the Finnish core curriculum for national comprehensive education form the perspective of language teaching. In the main chapters, I look at my research question through positive and negative research results.

I consider my subject to be important both in general and in terms of my own future teaching career. The benefits of learning languages are one of my interests in particular. As a future teacher I would like to be able to share these benefits with my students and encourage them to use, explore and utilise languages on their own learning paths.

see all

Subjects:
Copyright information: © Roosa Määttälä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.