University of Oulu

Musiikinopettajiksi opiskelevien kokemuksia musiikin aiheuttamista kylmistä väreistä

Saved in:
Author: Kourilehto, Lotta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 146
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228621
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Kourilehto, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paananen, Pirkko
Reviewer: Suorsa, Teemu
Harmoinen, Sari
Paananen, Pirkko
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmani käsittelee musiikinopettajaksi opiskelevien kokemuksia musiikin aiheuttamista kylmistä väreistä. Aiemmat tutkimukset ovat todistaneet kylmien väreiden olevan yhteydessä musiikillisiin tekijöihin, yksilöllisiin tekijöihin sekä ympäristötekijöihin (esim. Sloboda, 1991; McCrae, 2007; Egermann ym., 2011). Tämä tutkielma pyrkii tarkastelemaan kylmiin väreisiin ja musiikkiin liittyviä kokemuksia arkipäiväisestä näkökulmasta. Tutkielman päätutkimuskysymyksenä toimiikin seuraava: minkälaisia kokemuksia musiikinopettajaksi opiskelevilla on musiikin aiheuttamista kylmistä väreistä? Alatutkimuskysymyksiä ovat seuraavat: Mitkä eri tekijät aiheuttavat musiikista kylmiä väreitä? Liittyykö soittamalla ja laulamalla koettuihin kylmiin väreisiin joitain erityispiirteitä?

Tutkimus on toteutettu fenomenologisen tutkimusmetodin avulla, jonka aineisto on kerätty avoimen haastattelun avulla. Tutkimusjoukko koostuu yhdeksästä (N=9) musiikkikasvatusta opiskelevasta henkilöstä, joista neljä oli miehiä ja viisi naisia. Iältään tutkittavat olivat 23–40-vuotiaita. Aineiston analysointi on toteutettu fenomenologisen analyysin avulla.

Tulosten mukaan kylmien väreiden kokemukseen liittyvät sekä yksilölliset tekijät että ympäristöihin ja tilanteisiin liittyvät tekijät. Musiikin ja taiteen arvostaminen voi olla kylmiä väreitä mahdollistava tekijä. Myös kuuntelutilanteen tulee olla rauhallinen ja musiikkiin täytyy voida keskittyä. Kuuntelutilanteista etenkin konserttien kerrottiin aiheuttavan kylmiä väreitä. Kylmiä väreitä aiheuttavat tekijät voitiin jakaa kolmeen osaan; musiikillisiin tekijöihin, yhteisöllisiin ja sosiaalisiin tekijöihin sekä muistoihin. Useiden musiikillisten ja akustisten tekijöiden, kuten esimerkiksi melodian tai dynamiikan kerrottiin aiheuttavan kylmiä väreitä. Myös musiikillisten taitojen ihailun kerrottiin aiheuttavan kylmiä väreitä. Musiikin aiheuttamat mielikuvat, tunteet, sekä sanoitukset herättivät myös kylmiä väreitä, jotka näyttäisivät usein liittyvän yhteisöllisiin tai sosiaalisiin elementteihin. Myös musiikin aiheuttamat muistot ja kappaleiden henkilökohtaiset merkitykset herättivät kylmiä väreitä. Soittamalla ja laulamalla koettuihin kylmiin väreisiin liitettiin myös vahvasti yhteisöllinen toiminta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lotta Kourilehto, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.