University of Oulu

Tekijänoikeudet musiikinopettajien työnkuvassa

Saved in:
Author: Anttila, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228625
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Anttila, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jokela, Nina
Reviewer: Peltonen, Jouni
Jokela, Nina
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmani aiheena on tekijänoikeudet musiikinopettajien työssä. Tutkimuksessani keskityin tutkimaan musiikinopettajien suhtautumista tekijänoikeuksiin sekä toimintaa niiden kanssa. Tekijänoikeudet ovat läsnä nykyaikaisessa musiikinopetuksessa jatkuvasti, eikä niiltä voi välttyä. Nykyaikaisia musiikin oppimateriaaleja tuotetaan juuri tekijänoikeuskustannusten takia harmillisen niukasti nykyisin, joten musiikinopettajien on turvauduttava muihin lähteisiin etsiessään käyttökelpoista oppimateriaalia. Usein tämä muualta löydetty oppimateriaali ei välttämättä ole tekijänoikeudellisesti luvallista materiaalia, mutta siltikin tällaista materiaalia käytetään. Tutkimuksellani pyrin selvittämään syitä näille ilmiöille monimenetelmällisin metodein.

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys pohjautuu tekijänoikeuksien ja asenteiden tutkimukseen. Teoreettisessa viitekehyksessä tekijänoikeuksien osalta avaan tärkeimpiä käsitteitä, tekijänoikeuksien historian avulla niiden tarvetta nykypäivänä sekä tutustun tekijänoikeuksien käyttöön koulumaailmassa. Käsittelen asenteiden perusolemusta, niiden syntymistä ja muovautumista kognitiivisen dissonanssin teorian kautta sekä asenteiden kolmikomponenttimallin avulla.

Aineiston keräyksen tein Webropol-kyselyllä. Kyselyssä oli pääasiassa Likertin asteikkoon perustuvia mielipidekysymyksiä, joissa vastaaja valitsi itselleen sopivimman vaihtoehdon. Likertin asteikon lisäksi kyselyssä oli kolme avointa kysymystä, joilla syvensin tutkimuksella saatavaa tietoa. Tutkimukseni hyödyntää sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia metodeja. Analysointimenetelmäni olivat kvantitatiivisen aineiston osalta kuvailevaa tilastoanalyysia ja kvalitatiivisen aineiston kohdalla sisällönanalyysia.

Tuloksista nousi esille musiikinopettajien arvostus tekijänoikeuksia kohtaan. He arvostavat tekijänoikeuksia suuresti, mutta samaan aikaan niitä rikotaan töissä usein. Tämä aiheuttaa musiikinopettajissa epämieluisia tunteita ja jopa ahdistusta. Tutkimukseni mukaan tekijänoikeuksien rikkomisen yleisimpänä syynä ovat pedagogiset syyt. Musiikinopettajat haluavat oppilaidensa parasta tarjoamalla heille mielenkiintoista ja mukaansa tempaavaa opetusta. Ilman tekijänoikeussuojattua materiaalia tämä ei olisi samalla tapaa mahdollista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Olli Anttila, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.