University of Oulu

Päiväkodin johtajien parijohtajuus : kokemuksia kahden päiväkodin johtajan rinnakkaisjohtamisen mallista

Saved in:
Author: Hartonen, Pauliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228626
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Hartonen, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Puroila, Anna-Maija
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Varhaiskasvatuksessa tapahtuneiden lukuisten muutosten myötä päiväkodin johtajan työnkuva on muuttunut entistä vaativammaksi ja moninaisemmaksi, ja uutta tutkimustietoa varhaiskasvatuksen johtajuuden kehittämistyöstä kaivataan. Kahden tasavertaisen, täysipäiväisen päiväkodin johtajan parijohtajuus on vielä verrattain harvinainen ilmiö niin suomalaisen varhaiskasvatuksen kentällä kuin tutkimuksessakin. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä päiväkodin johtajien parijohtajuudesta tutkimalla kahden päiväkodin johtajan rinnakkaisjohtamisen mallia toteuttavan varhaiskasvatusyksikön johtajaparin sekä henkilöstön kokemuksia päiväkodin johtajien parijohtajuudesta.

Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu kahdesta osasta: johtajuuden jakamisen ilmiön tarkastelusta yleisellä tasolla sekä johtajuuden ja yhteisen johtajuuden tarkastelusta tutkimuksen kontekstissa varhaiskasvatuksessa. Tutkielma on laadullinen tapaustutkimus ja tutkimusaineisto muodostuu tutkimuksen kohdeorganisaation, erään eteläsuomalaisen varhaiskasvatusyksikön johtajaparin haastattelusta ja haastattelua täydentävästä sähköpostikeskustelusta sekä yksikön henkilöstölle suunnatun sähköisen kyselyn kyselyvastauksista. Aineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia hyödyntäen.

Tutkimuksen tulosten perusteella niin johtajapari kuin henkilöstö kokevat päiväkodin johtajien parijohtajuuden varsin myönteisenä ja merkityksellisenä. Parijohtajuudessa koetaan olevan monia hyviä puolia ja johtamismallin koetaan kehittyneen positiiviseen suuntaan sen käyttöönoton ja tutkimuksen aineistonkeruuhetken välillä. Vaikka johtajaparin sekä henkilöstön kokemukset painottuivat enemmän parijohtajuuden etujen ja mahdollisuuksien puolelle, muutamia kehittämisen tarpeitakin tunnistettiin. Parijohtajuuden mahdollisuuksien, kehityksen ja kehittämistarpeiden lisäksi tutkimuksessa selvisi, mitä toimiva parijohtajuus johtajaparin kokemusten mukaan edellyttää. Tutkimuksen tulosten perusteella päiväkodin johtajien parijohtajuudessa voi nähdä potentiaalia niin varhaiskasvatuksen johtajuuden haasteiden voittamiseen kuin päiväkodin johtajien ja henkilöstön työhyvinvoinnin sekä varhaiskasvatuksen laadun edistämiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pauliina Hartonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.