University of Oulu

”Opetusharjoittelusta huolimatta suuntaan kohti unelma-ammattiani” : opetusharjoittelun vaikutus valmistuvien luokanopettajaopiskelijoiden opettajapystyvyyteen ja opettajaidentiteettiin

Saved in:
Author: Isto, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228627
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Isto, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvenoja, Hanna
Reviewer: Järvenoja, Hanna
Kaleva, Satu
Description:

Tiivistelmä

Opettajaksi kasvamiseen vaikuttaa merkittävästi opettajaidentiteetti, joka koostuu niin yksilön henkilökohtaisista elämänkokemuksista kuin sosiaalistumisesta yhteiskunnan ja yhteisöjen normeihin ja odotuksiin. Opettajapystyvyys kuvaa opettajan työn eri osa-alueita, joilla koetaan tilanteittain muuttuvaa kykyä selviytyä työn haasteista. Opetusharjoittelut ovat merkittävä osa opettajankoulutusta ja niiden kokemusten pohjalta opiskelijat rakentavat omaa opettajaidentiteettiään ja opettajapystyvyyttään. Opettajaidentiteettiin ja opettajapystyvyyteen vaikuttavat tekijät ovat osittain limittyneet, joten näiden tutkiminen yhdessä on perusteltua.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaiset tekijät vaikuttavat luokanopettajaopiskelijan opettajapystyvyyskäsityksiin ja opettajaidentiteettiin opetusharjoittelussa sekä millaisissa asioissa opiskelijat olisivat kaivanneet vielä tukea vahvistaakseen omaa opettajaidentiteettiään ja opettajapystyvyyttään. Tutkimukseen haastateltiin kuutta maisterivaiheen luokanopettajaopiskelijaa, jotka olivat vastikään suorittaneet tutkintoon sisältyvän päättövaiheen opetusharjoittelun. Haastattelut olivat puolistrukturoituja haastattelutilanteita ja analyysi mukaili fenomenografista, aineistolähtöistä analyysitapaa.

Tutkimuksessa selvisi, että opettajapystyvyyteen vaikuttivat harjoittelussa saatu tuki ja palaute sekä pystyvyyden kokemukset ja erilaiset kuormittavat tekijät. Opiskelijat kaipaisivat harjoittelussa nykyistä enemmän tukea luokanhallintaan, eriyttämiseen ja monialaiseen yhteistyöhön. Haastatelluista opiskelijoista jokainen koki innostusta tulevaa opettajan ammattia kohtaan.

Haastatteluaineistossa tuli esille myös sellaisia opettajan työn osa-alueita, joita opiskelijat eivät päässeet harjoittamaan opinnoissaan tai harjoittelussa ennen työelämään siirtymistä, kuten yhteistyö huoltajien kanssa tai luokan työrauhan ylläpitäminen. Näiden osa-alueiden vahvistaminen opettajankoulutuksessa tai työpaikoilla järjestettävin mentorointimenetelmin voisi vähentää noviisiopettajien uupumista ja alanvaihtoa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna Isto, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.