University of Oulu

Äänikirjojen ja muun äänimateriaalien käyttö opetuksessa

Saved in:
Author: Kivistö, Pinja-Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228630
Language: Finnish
Published: Oulu : P.-S. Kivistö, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Reviewer: Takala, Marjatta
Mäntyjärvi, Marjo
Description:

Tiivistelmä

Äänikirjojen ja muun äänimateriaalien kuunteleminen on yleistynyt yhteiskunnassamme. Opetuksessa äänikirjoja käytetään oppimisen apuvälineenä. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisissa opetustilanteissa opettajat käyttävät äänikirjoja ja muuta äänimateriaalia. Tutkielman tavoitteena on myös selvittää, miten opettajat kokevat äänikirjojen ja muun äänimateriaalin käyttämisen opetuksessa.

Tutkielmani teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelen äänikirjojen käytön aikaisempia tutkimuksia. Lisäksi tarkastelen tutkielmassani aikaisempia tutkimuksia lukemisesta, tutkimuksia lukutaidosta sekä tutkimuksia monilukutaidon käsitteestä.

Pro gradu -tutkielmassani tekemäni tutkimus on laadullinen. Tekemässäni tutkimuksessa lähestymistapana on fenomenografinen tutkimusote. Tutkimukseni aineisto kerättiin Webropol -kyselylomakkeella peruskoulun laaja-alaisilta erityisopettajilta, erityisluokanopettajilta ja luokanopettajilta. Tutkimukseni aineistoni koostuu 35 opettajan vastauslomakkeesta. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.

Tutkielmani tulosten mukaan äänikirjoja ja muuta äänimateriaaleja käytetään opetuksessa oppilaan oppimisen tukemiseen, oppiaineissa kuunteluun osana opetusta, rauhoittumiseen ja vieraan kielen oppimiseen. Tutkielmani tulosten mukaan luokanopettajat ja erityisopettajat kokevat äänikirjojen ja äänimateriaalien auttavan oppilasta lukemisen haasteissa, opittavan asian ymmärtämisessä, kirjallisuuden kokemisessa, ääntämisen harjoittelussa, keskittymisessä ja itsenäisessä opiskelussa.

Tutkielman tulokset osoittivat, että äänikirjojen ja äänimateriaalien käyttämisessä koetaan myös haasteita. Luokanopettajat ja erityisopettajat kokivat äänikirjojen ja äänimateriaalien käytön epäsopivaksi, mikäli oppilaalla oli sellaisia tuen tarpeita, joita kuuntelu ei tukenut. Äänikirjojen ja muun äänimateriaalien ominaisuuksissa ja saatavuudessa todettiin olevan parantamista. Opettajat kokivat, että oppilaiden äänikirjojen ja muun äänimateriaalien kotikäytössä oli välillä vaikeuksia.

Tutkielmani tarjoaa monipuolisen ja laajan näkemyksen opettajien kokemuksista äänikirjojen ja äänimateriaalien käytöstä opetuksessa. Kokemukset äänikirjojen ja äänimateriaalien käytöstä osoittavat niiden monipuolistavan ja tukevan oppimista. Kuunteleminen auttoi ymmärtämään tekstiä.

Use of audiobooks and audio materials in teaching

Abstract

Listening to audiobooks has become more common in our society. Audiobooks are used as a learning aid. The purpose of my Master’s thesis is to find out in which teaching situations teachers use audiobooks and audio material and find out how teachers experience the use of audio materials and audiobooks as part of teaching.

The theoretical frame of reference is based on previous research on audiobooks in teaching. In addition, in my Master’s thesis I examine previous studies in reading skills, studies in reading and studies on the concept of multiliteracy.

I execute my research as a qualitative. In my research the approach is phenomenographic research. The data of my research was collected with a Webropol questionnaire from primary school classroom teachers, special class teachers and special education teachers. My research data consist of 35 teachers’ response forms. The research data was analyzed by data-driven content analysis.

According to the results of my Master’s thesis audiobooks and audio materials are used in teaching to support student learning, in school subjects to be listened as part of teaching, to calm down and to learn a foreign language. According to the results of my Master’s thesis classroom teachers and special needs teachers experience audio books and audio materials to help students with reading challenges, understand what they are learning, experiencing literature, practicing pronunciation, concentrating and learning independently.

The results of my Master’s thesis showed that there are also challenges in using audiobooks and audio materials. Class teachers and special educations teachers experienced the use of audio books and audio materials inappropriate if the student had support needs that were not supported by listening. There was an improvement in the features and availability of audiobooks and audio materials. Teachers experienced that there were sometimes difficulties in using students’ audiobooks and audio materials at home.

My Master’s thesis offers a diverse and extensive view of teachers’ experiences of using audiobooks and audio materials in teaching. Experience with the use of audiobooks and audio materials shows that they diversify and support learning. By listening to the text, the text is understood.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pinja-Sofia Kivistö, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.