University of Oulu

”Ilman tunnekasvatuksen toteuttamista ja niitä toimintatapoja mä en näkis kovinkaan paljon merkitystä mun työssä” : luokanopettajien käsityksiä tunnekasvatuksesta ja sen merkityksestä

Saved in:
Author: Leskelä, Eveliina1; Määttä, Emma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228631
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Leskelä; E. Määttä, 2021
Publish Date: 2021-06-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Petäjäniemi, Maria
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Sääskilahti, Minna
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tarkastellaan luokanopettajien käsityksiä tunnekasvatuksesta ja sen merkityksestä. Lisäksi käsitellään luokanopettajien ajatuksia itsestään tunnekasvattajina ja tapaa, jolla tunnekasvattajana olemisesta puhutaan. Tutkimuksen aikana tuli selväksi, että opettajien käsityksiä omasta roolistaan, valmiuksistaan tai tunnekasvatuksen menetelmistä ei voida erottaa heidän käsityksistään tunnekasvatuksesta tai sen merkityksestä. Kyseessä on moninainen ilmiö, jota voidaan selittää yhtä monella tapaa kuin on tunnekasvattajiakin. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: Miten luokanopettajat käsittävät tunnekasvatuksen? Miten luokanopettajat kokevat tunnekasvatuksen merkityksellisyyden? Mitä luokanopettajat ajattelevat itsestään tunnekasvattajana?

Tunnekasvatuksen tutkiminen on tärkeää, sillä viimeisimpien selvitysten valossa akateemiset taidot rakentuvat tunne- ja vuorovaikutustaitojen päälle. Opettajan näkökulma tutkimuksessa valikoitui opettajan merkittävän roolin vuoksi. Luokanopettajat toimivat oppilaidensa turvallisina aikuisina ja roolimalleina sekä vaikuttavat isossa osassa oppilaan arkea. Koska luokanopettajien harteille asetetaan yhteiskunnassa paljon odotuksia ja velvollisuuksia, oli mielenkiintoista selvittää, mitä luokanopettajat itse ajattelevat heihin kohdistuvista odotuksista tunnekasvatuksen kentällä.

Tutkimuksen tieteellinen viitekehys rakentuu tunteiden, tunnetaitojen ja tunnekasvatuksen teoriapohjista. Tunnetaitojen käsittely tässä tutkimuksessa kohdistuu etenkin opettajien tunnetaitoihin. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka lähestymistapana toimii hermeneuttis-fenomenologinen suuntaus. Aineisto on kerätty teemahaastatteluina viideltä luokanopettajalta. Aineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöisenä sisällönanalyysina.

Tunnekasvatus käsitetään tähän tutkimukseen osallistuneiden luokanopettajien keskuudessa hyvin moninaisena. Luokanopettajien käsityksiin tunnekasvatuksesta liittyi niin selkeitä ja positiivisia ajatuksia, kuin epävarmoja ja pelokkaitakin tuntemuksia. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että tunnekasvatus koetaan merkitykselliseksi ja kokonaisvaltaisesti opetukseen vaikuttavaksi tekijäksi. Tutkimustulosten mukaan se, miten luokanopettajat ajattelevat itsestään tunnekasvattajana tai millaiseksi he kokevat omat valmiutensa ei vähennä tai lisää tunnekasvatuksen merkityksen kokemista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eveliina Leskelä; Emma Määttä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.