University of Oulu

Aikuisten lasten kertomuksia vanhempiensa alkoholismin vaikutuksista itseensä

Saved in:
Author: Korhonen, Elisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 106
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228639
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Korhonen, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Kyrönlampi, Taina
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella lapsuudessaan alkoholistiperheissä eläneiden aikuisten ajatuksia vanhempansa tai vanhempiensa alkoholismin vaikutuksista heihin itseensä. Vanhemman alkoholismin vaikutuksia tarkastellaan sekä lapsuuteen että aikuisuuteen kohdistuvien vaikutusten osalta. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä kuvataan yksilön kehitystä sekä lapsuuden olosuhteiden merkitystä yksilön normaalin kehityksen saavuttamiseksi. Lisäksi tarkastellaan vanhempien merkitystä lastensa elämässä sekä kuvataan aiemman tutkimuskirjallisuuden avulla vanhemman alkoholismin vaikutuksia lapsiin.

Tutkimus toteutettiin narratiivisena tutkimuksena. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluina täysi-ikäisiltä henkilöiltä, joiden lapsuudessa ja nuoruudessa toinen tai kummatkin vanhemmat olivat kärsineet alkoholismista. Tutkimusaineisto koostuu kymmenestä haastattelusta. Narratiivisen tutkimuksen aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä sekä tutkielmassa olevia tarinoita varten narratiivisella analyysillä.

Tutkielman tulosten mukaan lapsuudessa kohdattu vanhemman alkoholismi vaikuttaa lapseen läpi elämän muun muassa identiteetin, ihmissuhteiden ja käyttäytymisen kautta. Lapsuudessa vanhemman alkoholismi vaikuttaa lisäksi lapsen voimavaroihin ja suhtautumiseen koulunkäyntiä kohtaan. Aikuisuudessa lapsuudessa kohdattu vanhemman alkoholismi vaikuttaa lisäksi yksilön ajatuksiin omasta vanhemmuudesta sekä käsitykseen kyvystään vaikuttaa itsenäisesti nykyhetken elämäänsä. Vanhemman alkoholismista voidaan katsoa seuraavan myös positiivisia vaikutuksia. Tämä edellyttää kyvyn käsitellä lapsuuden kokemuksia aikuisuudessa sekä suojaavien ihmissuhteiden läsnäoloa jo lapsuudessa.

Tutkimustulokset osoittavat kuinka vanhemman alkoholismi vaikuttaa lasten elämään kokonaisvaltaisesti läpi elämän. Asioiden aktiivinenkaan käsittely ei poista täysin lapsuuden kokemuksien vaikutuksia nykyhetkeen. Tutkimustulosten myötä tulisi pyrkiä ottamaan huomioon koko perhe käsitellessä alkoholismin vaikutuksia sekä tapoja puuttua liialliseen alkoholinkulutukseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elisa Korhonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.