University of Oulu

Koulu ja koululiikunta lahjakkaan nuoren urheilijan tukena urheilijan polulla

Saved in:
Author: Linden, Nea1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Pages: 95
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228640
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Linden, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Takalo, Susanna
Loukkola, Niina
Description:

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee nuorten huippu-urheilijoiden kokemuksia koulusta ja koululiikunnasta sekä niiden merkityksistä urheilijan polulla. Opetuksen eriyttämisen on tutkittu lisäävän sisäistä motivaatiota ja edistävän oppimista. Koulun on tärkeä tukea liikunnallista lahjakkuutta jo nuorena, jotta kehitys huippu-urheiluun asti toteutuu eheänä. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten koulu tukee lahjakkaan nuoren huippu-urheilijan urheilijan polkua. Tutkielman tavoitteena oli selvittää myös, mitkä tekijät tekevät koululiikunnasta merkityksellistä urheilevalle nuorelle. Lisäksi tehtävänä oli kuvata, millainen kodin ja koulun yhteistyö tukee urheilijan polkua kohti huippu-urheilua.

Tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu lahjakkuuden määrittelystä, lahjakkuuden roolista urheilijaksi kasvamisessa ja opetuksellisesta eriyttämisestä. Tutkielmassa tarkastellaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä lahjakkuuden tukemisessa kouluympäristössä. Laadullisen tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla 16–24-vuotiaita nuoria huippu-urheilijoita (n=10), jotka urheilivat aineistonkeruuhetkellä oman lajinsa huipulla. Haastateltuihin kuului yhteensä seitsemän joukkuelajin ja kolme yksilölajin edustajaa. Urheilijoiden lajit olivat jääkiekko, kestävyysjuoksu, lentopallo, paini, pesäpallo ja yleisurheilu. Haastatelluista oli viisi naisia ja viisi miehiä. Haastattelut on toteutettu yksilöhaastatteluina. Haastatteluaineisto on analysoitu aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.

Tutkimustulokset osoittavat, että koululiikunnalla voidaan tukea urheilijan polkua laajasti. Valinnainen liikunta, välituntiliikunta, liikunnallinen ryhmä ja liikunnanopettaja tukivat erityisesti niitä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ominaisuuksia, joita tarvitaan huippu-urheilijaksi kehittymisessä. Tämän vuoksi ne koettiin myös merkityksellisiksi. Koululiikunnan monipuolisuus kehitti urheilijoiden kokemuksien mukaan niitä fyysisiä ominaisuuksia, joita tarvitaan urheilijan polulla. Kodin ja koulun välisellä yhteistyöllä voidaan tukea nuoren urheilijan arkea, kun huoltajat ja opettajat pystyvät yhteistyössä sopimaan urheilun ja koulun yhdistämiseen liittyvistä asioista. Hyvin toimiva kodin ja koulun välinen yhteistyö tukee urheilijan psyykkistä hyvinvointia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nea Linden, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.