University of Oulu

Päiväkodin johtajien kokemuksia työnkuvansa tasapainosta sekä pedagogisen johtajuuden toteutumisesta johtamissaan yksiköissä

Saved in:
Author: Leppälä, Tomi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228643
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Leppälä, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kontio, Kimmo
Reviewer: Pikkarainen, Eetu
Kontio, Kimmo
Description:

Tiivistelmä

Vuonna 2018 otettiin käyttöön uudistunut varhaiskasvatuslaki, jonka mukana muuttuivat myös päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimukset. Kelpoisuusvaatimusten keskeisenä muutoksena oli vuodesta 2030 alkaen vaadittava kasvatustieteiden maisterin pätevyys, jota ei aiemmin ole vaadittu. Tämä kelpoisuusvaatimusten muutos on linjassa varhaiskasvatuksen koulutuspoliittisen kehityssuunnan kanssa ja vahvistaa varhaiskasvatuksen yhteiskunnallista roolia. Kelpoisuusvaatimusten uudistamisella pyritään myös luomaan yhtenäistä, ammattimaisempaa pohjaa päiväkodin johtajan työlle ja siten edistämään laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista.

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan kuinka päiväkodin johtajat kokevat oman työnkuvansa olevan tasapainossa sekä kuinka he kokevat pedagogisen johtajuuden toteutuvan johtamissaan yksiköissä. Tutkielman teoreettisessa osuudessa kuvataan johtamista ammattina, johtajuuden muutosta sekä pedagogista johtajuutta eri näkökulmista. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla viittä kunnallisen päiväkodin johtajaa kahdesta eri kunnasta. Kerätty tutkimusaineisto analysoitiin fenomenografista analyysitapaa hyödyntäen.

Tutkielman keskeisenä tuloksena ovat haastateltavien kokemukset hallinnollisen johtamisen, henkilöstöjohtamisen ja pedagogiikan johtamisen epätasapainosta. Toisena keskeisenä havaintona nähdään, että vaikka johtajat tunnistivat erilaisia keinoja toteuttaa pedagogista johtajuutta, ei jalkauttamisen toimintatapoja koettu riittävän vaikuttaviksi. Jaettu johtajuus nähdään mahdollisena työkaluna jakaa vastuuta pedagogisesta johtajuudesta, mutta aineiston perusteella muutos kohti jaettua johtajuutta on käytännön tasolla ainakin osittain kesken.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tomi Leppälä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.