University of Oulu

Sukupuolisen häirinnän ennaltaehkäisy luokanopettajien näkökulmasta

Saved in:
Author: Mäkinen, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 105
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228645
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Mäkinen, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pihkala, Suvi
Reviewer: Pihkala, Suvi
Alanko, Anu
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielman tavoite on kehittää ymmärrystä sukupuolisen häirinnän ennaltaehkäisystä luokanopettajien näkökulmasta. Aiheesta on olemassa vain vähän aikaisempaa tutkimustietoa alakoulun kontekstissa. Tutkielma pyrkii lisäämään tietoa ja ymmärrystä luokanopettajien kokemuksista ja käsityksistä sukupuolista häirintää ennaltaehkäisevän opetus- ja kasvatustyön toteuttamisesta. Ymmärtämällä ennaltaehkäisevän työn luonnetta ja reunaehtoja selvitetään, kuinka sen toteuttamista voidaan tukea.

Sukupuolinen häirintä määritellään tutkielmassa laajaksi yläkäsitteeksi, joka sisältää soveltuvissa määrin seksuaalisen häirinnän sekä seksistisen ja homofobisen häirinnän. Sukupuolinen häirintä ymmärretään tutkielmassa väkivaltaisena vallan väärinkäyttönä, joka perustuu heteronormatiiviseen ajattelumalliin sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Häirinnän katsotaan tapahtuvan sukupuolesta riippumatta. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että jo lapset hyödyntävät sukupuolisen häirinnän keinoja ylläpitääkseen yhteisönsä heteroseksuaalista järjestystä. Sukupuolista häirintää kohdistuu erityisesti henkilöihin, jotka rikkovat hallitsevia tapoja toteuttaa heteroseksuaalista maskuliinisuutta tai feminiinisyyttä.

Pro gradu -tutkielma on monimenetelmällinen toiminnallinen tapaustutkimus. Aineistontuotanto toteutettiin järjestämällä osallistujille tutkijan toteuttama oppitunti, jossa käsiteltiin toiminnallisesti sukupuolen moninaisuutta ja sukupuolista häirintää. Tutkimusaineisto koostuu kolmen luokanopettajan puolistrukturoiduista teemahaastatteluista sekä haastatteluja täydentävistä tutkijan autoetnografioista. Erästä tutkimustulosta havainnollistettiin lisäksi oppitunneilla syntyneillä kuvallisilla materiaaleilla. Oppitunti toimi keskustelun sekä yhteisen reflektion tukena ja mahdollisti tutkittavien yhteyden tutkittavaan ilmiöön.

Pro gradu -tutkielman aineistoille toteutettiin sisällönanalyysi. Tutkimustulokset osoittavat, että sukupuoliseen häirintään liittyvien aihepiirien käsittely näyttäytyy herkkätuntoisena tehtävä, joka vaatii opettajilta herkkyyttä tunnistaa heteronormatiivisia ajattelumalleja sekä taitoa toimia intersektionaalisesti ja sukupuolitietoisesti. Haasteet näissä taidoissa hankaloittavat sukupuolisen häirinnän ilmiön tunnistamista ja sen ennaltaehkäisyä.

Sukupuolista häirintää ennaltaehkäisevän opetus- ja kasvatustyön kehitys tulee aloittaa huolehtimalla, että ennaltaehkäisyyn viittaavat tavoitelauseet löytyvät opetussuunnitelmista. Opettajien työtä voitaisiin tukea kehittämällä opettajankoulutusta, joka tukee moninaisuuden tunnistamista, tietoisuutta heteronormatiivisuudesta ja sukupuolisen häirinnän ilmiöstä sekä sensitiivisten aihepiirien turvallisesta ja oppilaiden tunteita kannattelevasta opetuksesta. Myös virheellisiä käsityksiä lapsuuden viattomuudesta sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa tulisi haastaa. Kasvattajat tarvitsevat lisäksi parempia työkaluja sukupuolisen häirinnän ennaltaehkäisevään käsittelyyn lasten kanssa. Tutkielma tuo vähäisesti tutkittuun aiheeseen kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten näkökulman ja haastaa lisätutkimukseen opettajien kokemista sisäisistä ja ulkoisista haasteista tuottaa moninaisuutta huomioivaa ja vähemmistöjen asioita edistävää opetusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Mäkinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.