University of Oulu

Varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä kulttuurisesti moninaisesta arjesta

Saved in:
Author: Rautio, Hanna-Elisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228651
Language: Finnish
Published: Oulu : H.-E. Rautio, 2021
Publish Date: 2021-06-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Jokikokko, Katri
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Kulttuurinen moninaisuus on lisääntynyt Suomessa merkittävästi viime vuosina ja tämä näkyy myös varhaiskasvatuksen kentällä. Tutkimukseni tavoitteena on ollut selvittää, miten varhaiskasvatuksen opettajat näkevät kulttuurisen moninaisuuden varhaiskasvatuksen arjessa. Haastattelin kuutta varhaiskasvatuksen opettajaa keväällä 2019. Analysoimalla varhaiskasvatuksen opettajien haastatteluja pyrin kertomaan, miten kulttuurinen moninaisuus koetaan päiväkodissa. Tutkimuskysymykseni onkin: millaisia käsityksiä varhaiskasvatuksen opettajilla on moninaisuuden ilmenemisestä varhaiskasvatuksessa? Teoriaosuudessa käsittelen moninaisuutta ja interkulttuurisen kompetenssin käsitettä. Esittelen myös moninaisuuskasvatuksen mallin.

Analyysimenetelmänä käytän fenomenografista analyysitapaa, sillä tutkin varhaiskasvatuksen opettajien käsityksiä. Käytän fenomenografian nelivaiheista analyysimenetelmää, jossa ensin luetaan aineistoa läpi ja muodostetaan teemoja aineiston pohjalta. Sen jälkeen teemoista muodostetaan kategorioita, jotka muokataan viimeisessä vaiheessa laajemmiksi kuvauskategorioiksi teorian avulla.

Olen aina ollut kiinnostunut moninaisuudesta, joten aiheen valinta tuntui luontevalta. Aihe on erityisen ajankohtainen, sillä eri kulttuuritaustat näkyvät arjessa yhä enemmän, ja päiväkodeissa ne täytyykin kohdata kunnioittavasti ja sensitiivisesti. Tutkimukseni osoittaa, että yleisesti ottaen varhaiskasvatuksessa moninaisuus kohdataan kunnioittavasti. Kohtaamiseen onkin kehitetty erilaisia keinoja, jotka auttavat yhteistyössä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna-Elisa Rautio, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.