University of Oulu

Yläkoululaiset liikkumaan! : aineenopettajien näkemyksiä liikkumisen lisäämisestä koulupäivään

Saved in:
Author: Häkli, Lotta1; Hämäläinen, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228653
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Häkli; L. Hämäläinen, 2021
Publish Date: 2021-06-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Loukkola, Niina
Takalo, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on viime vuosikymmeninä vähentynyt huolestuttavasti ja vain osa heistä saavuttaa liikkumissuosituksen alarajan. Tämä on yhteydessä lisääntyneisiin terveysongelmiin. Riittävästi liikkumalla voidaan vähentää liikkumattomuudesta johtuvia terveyshaittoja ja vaikuttaa myönteisesti niin oppimiseen kuin koulussa jaksamiseenkin. Koska koulu tavoittaa suurimman osan kaikista ikäluokan lapsista sekä nuorista, on koululla merkittävä mahdollisuus vaikuttaa liikkumisen lisäämiseen. Tässä laadullisen tutkimuksen menetelmiä hyödyntävässä pro gradu -tutkielmassa selvitettiin, minkälaisia ovat koulupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden lisäämistä haastavat tekijät yläkoulussa ja minkälaisilla välitunteihin kohdistuvilla toimenpiteillä voitaisiin lisätä yläkouluikäisten liikkumista. Lisäksi tarkasteltiin, miten koulupäivän aikaisesta liikkumisesta voitaisiin tehdä tytöille innostavaa.

Tutkimusaineisto kerättiin syksyn 2019 aikana Oppimista liikkumalla -kehittämis- ja tutkimushankkeessa toteutetuissa opettajien täydennyskoulutustapahtumissa. Aineisto muodostui kahdeksasta nauhoitetusta ryhmäkeskustelusta, johon osallistui yhteensä 39 pohjoispohjanmaalaisissa yläkouluissa työskentelevää taito- ja taideaineiden opettajaa (n=39). Tutkimusaineiston analysoinnissa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.

Tutkimustulokset osoittivat, että liikkumisen lisäämistä haastavat tekijät koskivat niin liikuntavälineitä, koulun tiloja, henkilökuntaa ja oppilaita kuin koulun toimintakulttuuriakin. Lisäksi analyysi osoitti, että yläkoululaisten välituntien aikaista liikkumista on mahdollista lisätä erilaisilla tavoilla. Välituntien aikaista liikkumista lisääviksi keinoiksi mainittiin esimerkiksi oppilaiden osallistaminen ja jo olemassa olevien koulun tilojen sekä lähiympäristön hyödyntäminen. Myös opettajien oma aktiivisuus, toimintakulttuurin kehittäminen sekä monipuoliset tila- ja välineratkaisut mainittiin tutkimusaineistossa liikkumista edistäviksi tekijöiksi. Opettajien näkemysten mukaan tyttöjen innostusta koulupäivän aikaista liikkumista kohtaan olisi mahdollista lisätä esimerkiksi huomioimalla erilaiset liikkujat ja heidän tarpeensa sekä tarjoamalla tytöille mielekkäitä ja monipuolisia liikkumisen muotoja.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että yläkoulujen koulupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen liittyy monenlaisia haasteita, jotka tulee ottaa huomioon liikkumisen edistämisessä. Vaikka yläkouluissa on kokeiltu jo erilaisia toimenpiteitä oppilaiden fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi, on vielä paljon tehtävää, jotta liikkuminen saataisiin luontevaksi osaksi koulun arkea. Lisäksi tyttöjen poikia vähäisempään liikkumiseen täytyy kiinnittää enemmän huomiota. Koulujen tulisikin tarjota juuri tytöille suunniteltuja liikkumisen mahdollisuuksia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lotta Häkli; Laura Hämäläinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.