University of Oulu

Muusikoiden, musiikin harrastajien ja ei-muusikoiden kokemuksia harmonian monimutkaisuuden vaihtelusta jazzmusiikin kontekstissa

Saved in:
Author: Saari, Miika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4 MB)
Pages: 156
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228655
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Saari, 2021
Publish Date: 2021-06-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paananen, Pirkko
Reviewer: Suorsa, Teemu
Paananen, Pirkko
Description:

Tiivistelmä

Monimutkaisuus ja sen vaihtelu musiikissa on asia, joka jakaa mielipiteitä musiikista. Monimutkaisuudessa on kyse päämme sisäisistä kognitiivisista malleista ja niihin sopivuudesta. Musiikin kohdalla monimutkaisuus ilmenee siinä, sopiiko kuulemamme musiikki tällaiseen kognitiiviseen malliin vai onko siinä jotain, mikä esiintyy meille käsittämättömänä.

Tutkimukseni tavoitteena on tutkia kolmen musiikilliselta taustaltaan erilaisen ryhmän kokemuksia harmonian monimutkaisuuden vaihtelusta jazzmusiikin kontekstissa. Tutkimusta varten valmistin 12 eri asteisen monimutkaista musiikkinäytettä iReal Pro -ohjelmalla. Näytteistä näyte 1 oli harmonisesti yksinkertaisin ja näyte 12 harmonisesti monimutkaisin. Soitin näytteet tutkittaville satunnaisessa järjestyksessä ja he kertoivat niistä mielipiteensä. Hypoteesini on, että musiikillisen koulutuksen määrä vaikuttaisi positiivisesti harmonisesti monimutkaisemmista näytteistä pitämiseen.

Tutkimuksen teoriaosa muodostuu kahdesta pääluvusta. Ensimmäisessä luvussa käsittelen musiikin harmonian käsitettä ja pyrin vastaamaan ainakin kahteen kysymykseen: miksi me miellämme tiettyjä asioita harmonisiksi ja vaihteleeko tämä käsitys kulttuurien välillä. Esittelen luvussa myös, miten monimutkaisuus näkyy musiikin harmoniassa ja miten musiikillinen oppiminen vaikuttaa kokemuksiimme musiikin monimutkaisuudesta. Toisessa luvussa käsittelen sitä, miten monimutkaisuus näkyy juuri jazzmusiikin harmoniassa.

Tutkimukseni on kokeellinen mixed methods -tutkimus kvantitatiivisella painotuksella. Kvalitatiivisten tulosten ja analyysimenetelmien rooli on enemmän kvantitatiivisia tuloksia selittävä. Tutkimuksessani löysin vahvoja eroja ryhmien mieltymyksissä vain kaikista yksinkertaisimpien näytteiden kohdalla. Musiikillisen koulutuksen määrä korreloi yksinkertaisimpien näytteiden kohdalla käänteisesti näytteestä pitämisen kanssa. Monimutkaisempien näytteiden kohdalla ryhmien välillä ei ollut merkitseviä eroja. Monimutkaisia näytteitä pidettiin kuitenkin yleisesti ottaen epämiellyttävämpinä kuin yksinkertaisia ja niistä myös pidettiin vähemmän kuin yksinkertaisista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miika Saari, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.