University of Oulu

Nuoret taiteen tulkitsijoina

Saved in:
Author: Ukonaho, Eija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 8.4 MB)
Pages: 116
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228662
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Ukonaho, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Reviewer: Pinola, Timo
Heikkinen, Hannu
Description:

Tiivistelmä

Lasten kuvallisia tuotoksia on tarkasteltu erilaisten ihmisen kehityskaareen kuuluvien kehitystehtävien kautta. Lapsen kuvallinen ilmaisu alkaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Lapsi työstää teoksia hyödyntäen omaa kokemusmaailmaansa, joihin liittyvät erilaiset arkielämän havainnot, tapahtumat, tunnelmat ym. Lapsen kuvalliset tuotokset muuttuvat laadullisesti kohti nuoruutta mentäessä. Nuoruus on siirtymävaihe lapsuudesta kohti aikuisuutta. Nuoruus on myös ikäkausi, johon kuuluu erilaiset muutokset niin omassa mielessä kuin kehossa. Nuorille taide avaa mahdollisuuden käsitellä näitä nuoruuden kehitystehtäviä. Tärkein kehitystehtävä on oman minuuden ja identiteetin löytäminen sekä oman paikan löytäminen yhteiskunnasta. Nuorelle taide voi olla yksi keino käsitellä omia ajatuksiaan ja näkemyksiään suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Pro gradu -tutkielmani käsittelee nuorten kuvallisten teosten vertaisarviointia. Tutkielmassani halusin selvittää, millaisista asioista nuoret keskustelevat tarkastellessaan nuorten tekemää taidetta ja millaisia merkityksiä he nostavat teoksista esille. Lisäksi tutkielmassani halusin tietoa siitä, millaiset teokset nuoria kiinnostavat ja miksi. Tutkielma on toteutettu osana Lasten taiteen tallentaminen ja tutkimus -hanketta (2017–2019), jota koordinoi Lasten ja nuorten taidekeskus (engl. Art Centre for Children and Young People). Kiinnostuin tutkielman aiheesta erityisesti sen vuoksi, että sitä käsitellessäni sain yhdistettyä kaksi itselleni tärkeää asiaa eli nuoret ja taiteen. Tutkimusta varten keräsin taidekeskuksen kansainvälisestä lasten ja nuorten taiteen arkistosta kootuista verkkonäyttelyistä erilaisia teoksia nuorten vertaisarviointia varten. Aineiston kerääminen toteutettiin Hyvinkäällä Lasten ja Nuorten taidekeskuksen tiloissa kulttuuritalo Villa Artussa 22.–23.10.2018. Tutkimukseen osallistui kymmenen 18–25-vuotiasta nuorta. Valitsemieni kuvien lisäksi tutkimukseen osallistuneet nuoret saivat valita itseään kiinnostavan teoksen samoista verkkonäyttelyistä. Tutkielmani on laadullinen ja tutkimusotteeksi valikoitui tapaustutkimus (engl. case study research). Aineistonkeruu toteutettiin ryhmähaastatteluna. Aineiston tallentamisessa käytin videokameraa ja ääninauhuria.

Tutkimuksen kuva-aineisto osoittautui antoisaksi. Nuoret nostivat niistä esille erilaisia merkityksiä sekä näkökulmia. Jotkut teokset muistuttivat nuoria heidän omista kokemuksistaan. He kiinnittivät huomiota myös teosten mahdollisiin viesteihin, joita tekijä on halunnut teoksellaan välittää. Nuoret toivat tarkastelun aikana rohkeasti esille omia näkemyksiään ja tulkintojaan. He uskalsivat olla myös eri mieltä ja pysyä valitsemassaan näkemyksessä. Aineiston analyysivaiheessa nousi selkeästi esille se, että nuoret pitivät erityisesti värikkäistä teoksista ja niitä oli nuorten mukaan helpompi lähestyä kuin mustavalkoisia teoksia. Myös nuorten valitsemat teokset olivat pääosin värikuvia. Nuoret tuottivat yhteisten keskustelun aikana myös narratiiveja teoksen ympärille.

Young people as interpreters of art

Abstract

Children’s visual representations can be seen through various developmental tasks in human life. The child’s visual expression begins at a very early age. The child works using his or her own world of experience, especially various everyday observations, events, moods, etc. The child’s visual representations change qualitatively towards youth. Youth, which is a transition from childhood to adulthood, involves a variety of changes in both mind and body.

Art gives young people the opportunity to deal with the developmental tasks of youth. The most important development task is to find one’s self and identity as well as one’s place in the surrounding society. For a young person, art can be one way to work on their own thoughts and views in relation to the surrounding society and culture.

My master’s thesis deals with the peer review of young pictorial works. In my master’s thesis, I wanted to find out what kind of issues young people discuss when they are looking at art made by young people. I also wanted to know which works are interesting to young people and why.

My master’s thesis is part of the Children’s Art Recording and Research project (2017–2019), which is coordinated by Art Centre for Children and Young People. I became interested of this research thesis because it combines two things that are important to me, young people and art. In my research I collected various worksfrom online exhibitions of Art Centre for Children and Young people. The material for this research was recorded from Art Centre for Children and Youth at october 22–23, 2018. Ten young people aged 18–25 participated in this study at Villa Arttu, which is Cultural house for children and youth, in Hyvinkää, Finland.

Works that were selected in this research were some selected by me and some by young people who participated in this study. My master’s thesis is qualitative case study and it’s done by using group interviews. The material is recorded by camcorder and a voice recorder.

Young people brought out different meanings and perspectives on them. Some of the works reminded young people of their own experiences in life. They also drew attention to the possible meanings in the art works by those who made them. During the group interview, young people presented their own views and interpretations of works in exhibition. They also dared to disagree and stick to their own views. In the analysis phase of the material, it became clear that young people liked colorful works. That’s why all the works that were chosen, were mainly colorful images.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eija Ukonaho, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.