University of Oulu

Millä mielin kouluun? : etnografinen tutkimus koulun merkityksestä erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille

Saved in:
Author: Kivilompolo, Karoliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228669
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Kivilompolo, 2021
Publish Date: 2021-06-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kielinen, Marko
Reviewer: Kielinen, Marko
Viljamaa, Elina
Description:

Tiivistelmä

Keväällä 2020 maailmanlaajuinen pandemia covid-19 siirsi valtaosan suomalaisista peruskoululaisista etäopetukseen. Etäopetus herätti huolen oppilaiden oppimisesta, lisääntyvästä pahoinvoinnista ja syrjäytymisvaarasta. Koulun merkitys oppilaiden hyvinvointia rakentavana tekijänä korostui. Voiko oppilas koulussa aina hyvin vai saavatko jotkut tietyt tekijät oppilaan voimaan hyvin ja viihtymään? Tämä tutkimus selvittää kouluviihtyvyyttä erään pohjoissuomalaisen koulun opetusryhmässä, jonka oppilaat ovat oikeutettuja erityiseen tukeen. Kun selvitetään, mitkä asiat tuovat oppilaille iloa, positiivisia kokemuksia ja vahvistavat kouluviihtyvyyttä, saadaan selville mitä oppilaat pitävät merkityksellisinä koulunkäynnissään. Tutkimus keskittyy myönteisiin koulukokemuksiin. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, miten oppilaiden motivaatio ilmenee oppituntien aikana. Tämän etnografisen tutkimuksen aineisto koostuu havainnoista, oppilaiden ottamista kuvista ja kuvatuellisista keskusteluista.

Tutkimuksen teoriaosuudessa tarkastellaan kouluviihtyvyyttä ja sitä rakennetaan kouluhyvinvoinnin ja motivaation käsitteiden avulla. Kouluviihtyvyyteen kuuluvat esimerkiksi ilon ja onnistumisen kokemukset sekä toimivat ihmissuhteet. Kouluviihtyvyyden kokemisella on myönteiset vaikutukset yksilön elämään juuri tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Tässä tutkimuksessa monipuolisuutta kouluhyvinvoinnin käsittelyyn tuo Anne Konun malli, jossa kouluhyvinvointiin vaikuttavat koulun olosuhdetekijät, sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttamisen mahdollisuudet ja terveydentila. Motivaation käsitettä tarkastellaan oppimisen näkökulmasta. Oppimismotivaatio tarkoittaa kiinnostusta koulua ja opiskelua kohtaan, jolloin kouluun liittyviä asioita pidetään tärkeinä ja koulun toimintaan halutaan osallistua.

Tutkimusryhmässä oli viisi oppilasta, joista jokaisella oli omia mielenkiinnon kohteita ja iloa tuottavia tilanteita koulupäivien aikana. Aineiston analyysin perusteella kouluviihtyvyys rakentuu oman osaamisen kokemisesta, omien valintojen mukaisesta toiminnasta, yhdessä tekemisestä, vastuun ja vapauksien sopusoinnusta, teknologiasta, aistikokemuksista ja sallivasta ilmapiiristä. Oppilaat olivat kiinnostuneita koulusta. Motivaatio näkyi esimerkiksi oppilaiden ilmeissä, kehon asennoissa, aktiivisuudessa ja keskittymisessä oppitunneilla.

Ethnographic research : the meaning of school for students who receive special support for learning

Abstract

Covid-19, the global pandemic, has had a major impact on the Finnish primary school. Most students had to switch to distance education in the spring of 2020. That raised concerns about students’ learning, well-being and the risk of exclusion. The importance of school as a key component of student well-being was emphasized. Are there some things that are especially important for the well-being for students?

This master’s thesis explores the meaning of school in one class of one school in the northern Finland. The students received special support for learning. By finding out what brings joy, positive experiences, and school well-being to students, it is possible to find out the things that are relevant to students in school. The research focuses only on positive school experiences. In addition, this thesis explorers how students’ motivation is reflected during lessons. The material for this ethnographic study included observations, pictures taken by students, and discussions based on the pictures.

The theoretical part of this thesis consists of things that build school well-being and things that make students enjoy school and feel motivated. Experiences of joy and good relationships between other students and adults, helps students to enjoy school. Enjoying school has positive effects on an individual’s life now and in the future. School well-being can be defined in many ways. Anne Konu’s school well-being model has been used in the thesis. In this model, school well-being consists of school circumstances, social relations, opportunities for self-fulfillment and health status. Motivation influences learning. The learning motivation means that students is interested in school and learning. Other school things and activities are also considered important and participation in those activities is desired.

The students of the research group had their own interests and situations that brig joy. Based on the analysis, these students enjoy school, when they are aware of their own skills and when they can make their own choices and when they work together as a group and feel responsible. In general, the students were interested in school and learning.

see all

Subjects:
Copyright information: © Karoliina Kivilompolo, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.