University of Oulu

Luokanopettajat aktiivisia koulupäiviä edistämässä

Saved in:
Author: Autti, Aappo1; Niiranen, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228675
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Autti; O. Niiranen, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Rahikkala, Ari
Takalo, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Tutkimusten mukaan noin kolmannes lapsista ja nuorista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi Suomessa. Liikkuva koulu -ohjelma on jo yli vuosikymmenen ajan pyrkinyt edistämään lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia suomalaisissa peruskouluissa erilaisten toimien avulla. Peruskoululaisista 92 prosenttia käy koulua Liikkuvassa koulussa, mikä vastaa noin puolta miljoonaa lasta ja nuorta. Tässä laadullisin menetelmin toteutetussa pro gradu -tutkielmassa selvitetään, miten luokanopettajat kehittäisivät Liikkuva koulu -ohjelmaa toteuttavaa toimintaa alakouluissa, sekä minkälaisia menetelmiä luokanopettajat pitävät toimivina koulupäivän aikaisen liikunnan edistämisessä.

Tutkimuksemme on osa Oppimista liikkumalla -kehittämis- ja tutkimushanketta. Tutkimusaineisto kerättiin luokanopettajille suunnatuissa Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston yhteistyönä toteuttamissa täydennyskoulutustapahtumissa helmikuun 2019 aikana. Tutkimusaineisto kerättiin neljässä eri koulutustapahtumassa luokanopettajien (n=93) pienryhmäkeskusteluja nauhoittamalla. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla.

Tutkimustulosten mukaan opettajilla on selkeitä ajatuksia siitä, millä osa-alueilla Liikkuva koulu -toimintaa tulisi kehittää alakouluissa. Analysoitavasta aineistosta nousi esiin runsaasti erilaisia kehitysehdotuksia sekä mainintoja muun muassa hankintoihin ja rakentamiseen, käytössä oleviin tiloihin, välituntiliikuntaan, materiaaleihin sekä opetuskeinoihin liittyen. Lisäksi opettajien välinen yhteistyö sekä henkilökunnan asennoituminen yhteiseen toimintaan nähtiin yhtenä yleisimmistä kehityskohteista. Aineiston analyysi osoitti myös sen, että samoihin toimintamuotoihin liittyviä mainintoja tuli esiin myös silloin, kun opettajat keskustelivat toimivista menetelmistä koulupäivän aikaisen liikunnan edistämisestä. Tutkimus osoitti, että alakoulujen Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden mukainen toiminta edellyttää kouluissa toimintatapojen tarkistamista ja aktiivista uudistamista, joita tukisi opettajille suunnattu täydennyskoulutus.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aappo Autti; Olli Niiranen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.