University of Oulu

’’Kasvua taiteen keinoin tuntevaksi yksilöksi’’ : steinerpedagogiikan ydinasioiden ilmeneminen steinerkoulun käyneiden koulumuistoissa

Saved in:
Author: Santala, Nina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 99
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228678
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Santala, 2021
Publish Date: 2021-06-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Reviewer: Pinola, Timo
Heikkinen, Hannu
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää sitä, miten steinerkoulun erityispiirteet näyttäytyvät steinerkoulun käyneiden aikuisten koulumuistoissa.

Vaihtoehtopedagogiikat ovat osa koulujärjestelmää. Tietoisuus siitä, mitä vaihtoehtopedagogiikat ovat, on tärkeää opettajuutta rakennettaessa. Steinerpedagogiikka perustettiin vuonna 1919 Rudolf Steinerin toimesta ja se on suurin vaihtoehtopedagoginen liike, jolla on vakiintunut asema suomalaisessa koulukontekstissa. Tämän työn teoreettinen viitekehys esittelee steinerpedagogiikan erityispiirteitä. Teoria rakentuu niin alkuperäisiin Steinerin teoksiin kuin myöhempiin tulkintoihin Steinerin teksteistä. Teoriaosuudessa esitellään lyhyesti myös Rudolf Steinerin henkilöhistoriaa ja filosofisia ajatuksia, mutta työn pääpaino on kuitenkin steinerpedagogiikassa.

Tutkimuksessa on haastateltu kahdeksaa steinerkoulun käynyttä ihmistä kahdesta eri kaupungista. Heidän ikäjakaumansa on 30–45 vuoden välillä. Haastateltavat ovat koulutus- ja ammatinvalinnoiltaan heterogeeninen joukko monen eri alan osaajia. Haastattelut olivat strukturoimattomia haastatteluja, joissa oli mukana joukko apukysymyksiä. 2 haastateltavista vastasi kirjeitse näihin kysymyksiin.

Tuloksista on nähtävissä yhteyksiä steinerpedagogiikan kasvatustavoitteiden ja analysoitavien narratiivien välillä. Haastateltavien kokemuksista nousee esiin vahvoja ja keskenään yhtenäisiä kokemuksia siitä, miten steinerkoulun käyminen on vaikuttanut heidän ajattelunsa kehittymiseen. Osa-alueita, joilla koettiin koulun vaikuttaneen, olivat ympäristöön liittyvät kysymykset, luontosuhde ja kyky tarkastella asioita useasta näkökulmasta. Tutkimusaineistosta on havaittavissa taidekasvatuksen, tunnekasvatuksen ja steinerpedagogiikan vahva yhteys.

Tutkimus lisää tietoa steinerpedagogiikasta kasvatustieteen kentällä ja sen avulla on mahdollista tarkastella steinerpedagogiikan kasvatustavoitteiden toteutumista. Kasvatustavoitteiden toteutumista tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava tutkimusjoukon rajallinen koko suurempia johtopäätöksiä tehtäessä. Steinerpedagogiikan vahvan taiteellisen vireen johdosta, tämä tutkimus vahvistaa myös ajatusta taidekasvatuksesta tunnekasvatuksen keinona. Työ avaa myös useita mahdollisuuksia jatkotutkimukseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nina Santala, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.