University of Oulu

Työuraa aloittavien luokanopettajien käsityksiä matematiikan opettamisesta

Saved in:
Author: Pykäläaho, Reetta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 92
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228684
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Pykäläaho, 2021
Publish Date: 2021-06-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Reviewer: Sääskilahti, Minna
Manninen, Emilia
Harmoinen, Sari
Description:

Tiivistelmä

Matematiikka on toinen tuntimääriltään suurista perusopetuksen oppiaineista. Luokanopettajilla on suuri vastuu matematiikan opetuksen toteuttamisesta, sillä he opettavat kaksi kolmasosaa peruskoulun matematiikan vuosiviikkotunneista (Leppäaho ym., 2012, s. 105). Matematiikan opettaminen vaatii sisällönhallintaa sekä pedagogisia kykyjä, joita tarkastellaan tässä tutkimuksessa sisältötiedon ja pedagogisen sisältötiedon kautta (Shulman, 1986, s. 7). Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, millaisia käsityksiä maisterivaiheen luokanopettajaopiskelijoilla ja vasta valmistuneilla luokanopettajilla on matematiikan opettamisen vaatimuksista opettajalle ja miten he käsittävät omat kykynsä vastata vaatimuksiin.

Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena fenomenografisella otteella ja analyysimenetelmänä on käytetty sisällönanalyysiä. Aineisto kerättiin Webropol-kyselylomakkeella, joka koostui pääasiassa avoimista kysymyksistä. Aineisto on kerätty helmikuussa 2021 sosiaalisen median opettajille suunnatuissa ryhmien kautta. Tutkimukseen osallistui 14 vastaajaa kolmesta eri yliopistosta.

Opettajan osaamista matematiikan opettamisessa käsiteltiin oppimisen tavoitteiden kautta, joissa korostui matematiikan soveltaminen arjessa sekä positiivisen kuvan muodostuminen matematiikasta. Tulosten mukaan luokanopettajaopiskelijat pitävät pedagogista osaamista tärkeänä matematiikan opettamisessa. Erityisesti erilaisten opetusmenetelmien tunteminen oli vastaajien mukaan merkittävää oppilaiden tuntemisen lisäksi. Opettajan matemaattisen tiedon tulisi olla vähintään oppilaiden tavoitteiden tasolla, mutta tiedon tulisi mielellään olla syvempää kuin vain alakoulun sisältöjen hallinta. Tuloksien mukaan matematiikan opettamisen kyvyt olivat kehittyneet luokanopettajakoulutuksessa sekä erityisesti sijaisuuksissa koulutuksen ulkopuolella.

see all

Subjects:
Copyright information: © Reetta Pykäläaho, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.