University of Oulu

”Muistan omilta kouluajoilta atk-kurssin ohjelmointihetken, jossa tunti opeteltiin kirjoittamaan pascal -koodia ja lopputulemana näytölle ilmestyi pikselin kokoinen piste.” : tapaustutkimus ohjelmoinnin opettamisesta suomalaisissa peruskouluissa

Saved in:
Author: Korpela, Jaakko1; Koski, Samuel1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228685
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Korpela; S. Koski, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laru, Jari
Reviewer: Harmoinen, Sari
Laru, Jari
Description:

Tiivistelmä

Ohjelmoinnin ja ohjelmoinnillisen ajattelun nähdään kansainvälisesti lukeutuvan osaksi tulevaisuuden taitoja. Digitalisoituva yhteiskunta ja sen tarpeet ovat lähtökohtana näiden taitojen tärkeydelle. Ohjelmoinnin opetus sisällytettiin osaksi Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteita vuonna 2014. Tämä ei ole vielä kuitenkaan tarjonnut riittävän yhtenäisiä lähtökohtia ohjelmoinnin opetukselle kansallisella tasolla suomalaisissa peruskouluissa. Tässä pro gradu -tutkielmassa teoreettisen viitekehyksen muodostavat ohjelmointi, ohjelmoinnillinen ajattelu sekä näiden välinen yhteys.

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, millaisin eri tavoin ohjelmointia opetetaan suomalaisissa peruskouluissa ja määritellä, mitä ohjelmoinnin opetus pitää sisällään. Ohjelmoinnin opetusta lähestyttiin ohjelmoinnillisen ajattelun kehityksen kautta, ja tutkielman päämääränä oli selvittää, minkälaisia käsitteitä, käytänteitä ja päämääriä opetus sisältää. Tutkielma toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jota analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tutkielman aineisto koostui 42 kyselytutkimukseen osallistuneen opettajan tai muun kasvatusalan ammattilaisen vastauksista.

Tutkielman tuloksissa selvisi, että suomalaisissa peruskouluissa tapahtuvassa ohjelmoinnin opetuksessa korostuvat keskeiset ohjelmoinnin käsitteet tukevat ja toisaalta tukeutuvat aiemmissa tutkimuksissa ja julkaisuissa mainittuihin keskeisiin ohjelmoinnin käsitteisiin. Tulokset myös osoittivat, että ohjelmointia opetetaan suomalaisissa peruskouluissa hyödyntäen useita eri ohjelmoinnin opetukselle teoriankin mukaan ominaisia työtapoja, toimintamalleja ja tehtävätyyppejä. Tulosten mukaan ohjelmoinnin opetuksen päämäärät suomalaisissa peruskouluissa niin ikään kulkevat käsikkäin teorian kanssa, jonka mukaan ohjelmoinnin opettamisen päämäärien tulisi sijaita itsensä ohjelmointitaidon ulkopuolisten, laaja-alaisempien tavoitteiden, kuten monilukutaidon, ajatteluntaitojen sekä työ- ja elinkeinoelämän tarpeiden ja vaateiden luona.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jaakko Korpela; Samuel Koski, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.