University of Oulu

Varhaiskasvatuksen opettajien ajatuksia kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta

Saved in:
Author: Kaukkila, Tuulia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228694
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kaukkila, 2021
Publish Date: 2021-06-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Pinola, Timo
Kyrönlampi, Taina
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää varhaiskasvatuksen opettajien ajatuksia elokuussa 2021 alkavasta kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta. Kokeilu on laaja ja siihen osallistuu Suomessa 105 kuntaa ja noin 10 000 lasta vuosien 2021–2024 välisenä aikana. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa. (Opetushallitus, 2021c) Tutkielmani tarkoituksena on avata opettajien ajatuksia ja ideoita, joita voidaan hyödyntää kokeilun kehittämisessä, järjestämisessä ja arvioinnissa.

Tutkielmani on laadullinen tutkimus, jossa aineisto on kerätty verkkokyselynä. Tutkimukseen vastasi 62 varhaiskasvatuksen opettajaa eri puolilta Suomea. Tutkielman analyysimenetelmänä on käytetty sisällönanalyysiä. Vastauksia on tarkasteltu myös kvantitatiivisesti Excel laskentataulukko-ohjelmaa hyödyntäen, tulosten tarkastelukulmien laajentamiseksi.

Teoreettinen viitekehys rakentuu suomalaisen esiopetuksen historiasta, sekä kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun ja sen järjestämiseen liittyvistä taustatiedoista. Historiallinen tarkastelu suomalaiseen esiopetukseen lisää ymmärrystä ja tukee kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun taustaa. Kaksivuotista esiopetusta käsitellään työssäni muun muassa sen tavoitteiden, kokeilun opetussuunnitelman perusteiden sekä kokeilun järjestämiseen liittyvien vaiheiden kautta. Teoreettiseen viitekehykseen on saattanut tulla muutoksia työni julkaisuajankohdan jälkeen, sillä osa virallisista tiedotteista ovat saattaneet muuttua, tai uutta tietoa on saatettu julkaista.

Tutkimustulokseni osoittavat, että kokeiluun suhtaudutaan pääosin positiivisesti. Kokeilu nähdään lapsen etuna, mutta kokeiluun liittyy myös huolia. Koulumaisuus ja liian suuret vaatimukset 5-vuotiaille lapsille nousi tuloksissa esiin huolina kaksivuotisen esiopetuksen osalta. Myös lisääntyvä resurssipula sekä sosionomien työmahdollisuuksien supistuminen nousi esiin huolina kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun mahdollisina seurauksina. Vastauksissa korostui toiveet yhteisöllisestä toiminnasta sekä riittävästä perehdytyksestä. Toive lisäkoulutusmahdollisuuksien lisäämisestä korostui etenkin sosionomitaustaisten opettajien vastauksissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuulia Kaukkila, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.