University of Oulu

Avun hakemiseen johtava tiedonhankinta : tutkimus opiskelijoiden hakeutumisesta mielenterveyspalvelujen piiriin

Saved in:
Author: Lahdenperä, Silja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228695
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Lahdenperä, 2021
Publish Date: 2021-06-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kortelainen, Terttu
Reviewer: Kortelainen, Terttu
Suorsa, Anna
Description:

Tiivistelmä

Mielenterveyden häiriöt ovat yleinen ja tilastojen mukaan paheneva ongelma korkeakouluopiskelijoiden elämässä. Tämä pro gradu -tutkielma pyrkii selvittämään, minkälaista tiedonhankintakäyttäytymistä opiskelijoilla ilmenee mielenterveyteen liittyvän avun hakemisen tilanteessa ja sitä edeltävänä aikana. Tutkimuksessa selvitetään erityisesti avun hakemiseen liittyviä tiedonlähteitä, tiedon hankinnan esteitä ja tiedon välttelyä.

Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelulla. Apuna käytettiin kriittisten tapahtumien menetelmää. Sen avulla yritettiin tunnistaa ne yksittäiset tapahtumat, jotka johtivat avun hakemiseen. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksen keskeisenä teoriana oli välttelyn kierteen malli (Biddle, Donovan, Sharp & Gunnell 2007), joka kuvaa nuorten aikuisten mielenterveyteen liittyvää avun hakemista ja sen välttelyä. Mallia käytettiin haastattelussa aineistonkeruun apuna.

Tulokset osoittivat, että opiskelijat hakeutuvat avun piiriin odotettua nopeammin ja itseohjautuvammin, jos apua vain on helposti saatavilla. Avun hakemista edeltää lyhyt ajanjakso, jolloin tietoa hankitaan ystäviltä ja internetistä. Muuten mielenterveysaiheista tietoa saadaan lähinnä passiivisesti havainnoimalla, esimerkiksi sosiaalisen median uutisvirrasta. Avun hakemiseen johtavia kriittisiä tapahtumia tunnistettiin useita ja niistä saatiin muodostettua viisi kategoriaa. Kategoriat ovat: omien oireiden tunnistaminen, toisen ihmisen väliintulo, muut terveysongelmat, traumaattiset kokemukset ja suunnitelmallinen avun hakeminen.

Tulokset tukevat aikaisempaa tutkimusta tiedonlähteiden osalta. Stigman vaikutus avun hakemiseen oli sen sijaan odotettua vähäisempi. Suurimpia syitä avun hakemisen lykkäämiselle olivat epätietoisuus, voimattomuus ja resurssien puute.

see all

Subjects:
Copyright information: © Silja Lahdenperä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.