University of Oulu

Itseohjautuvuus kirjastotyössä : tapaustutkimus Keskustakirjasto Oodista

Saved in:
Author: Hurtig, Anneli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 96
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228700
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Hurtig, 2021
Publish Date: 2021-06-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kortelainen, Terttu
Reviewer: Kortelainen, Terttu
Suorsa, Anna
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielmani tarkoituksena oli selvittää itseohjautuvuuden näkymistä henkilökunnalle, asiakkaille, tiimien ominaisuuksia Oodi-kirjastossa sekä tiimityön merkitystä työntekijöiden ja asiakkaiden kannalta.

Tutkimuksen aineisto kerättiin Oodi-kirjaston henkilökunnalle tehtynä verkkokyselynä. Tutkimusmenetelmänä oli laadullinen tutkimus ja analysointi tapahtui sisällönanalyyttisesti, osin aineistölähtöisesti, osin teoreettisesti. Analyysissa hyödynnettiin Decin ja Ryanin kehittämää itseohjautuvuusteoriaa.

Tulokset osoittavat, että itseohjautuvuus tukee asiakaspalvelua, koska omaan alaansa erikoistunut työntekijä pystyy auttamaan suoraan asiakasta. Toisaalta asiakaspalvelun ei katsota parantuneen, koska Oodi-kirjastossa on alusta alkaen työskennelty itseohjautuvasti. Tiimityö näkyy kirjastotyössä lisääntyneenä työviihtyvyytenä ja sen koetaan lisäävän vapautta, mutta toisaalta tuovan vastuuta. Tiimityö koettiin joustavaksi, tehokkaaksi, motivoivaksi, sujuvaksi, helpoksi, tutuksi ja turvalliseksi. Tiimi saa pitkälti päättää omista työtehtävistään ja työnjaostaan. Kielteisenä asiana koetaan tiimien klikkiytyminen ja eriytyminen. Tiimityön oltua käytössä puolitoista vuotta sisäisen työnjaon katsotaan selkiytyneen. Oma osaaminen on tullut näkyväksi, joten sitä voidaan hyödyntää paremmin. Uupuminen ja liiallinen kuormitus katsottiin vaaratekijöiksi, koska jotkut ottavat liikaa työtehtäviä hoitaakseen. Tärkeää olisi tasainen työnjako. Tiimityötä voidaan kehittää keskusteluilla ja kokoontumisilla. Lisäksi kaikkien työntekijöiden vahvuudet tulisi ottaa esille ja pyrkiä niitä hyödyntämään. Asiakkaille tiimityö näkyy yhteisenä päämääränä ja kaikilla tiimiläisillä on vastuu tiimin omasta työstä.

Tulokset tukevat aiempaa tutkimusta itseohjautuvuudesta ja tiimityöstä. Päätelmänä todetaan, että itseohjautuvuus ja tiimityö limittyvät kiinteästi toisiinsa ja niiden katsotaan olevan tulevaisuuden työelämässä yhä tärkeämpiä. Itseohjautuvuutta, motivaatiota, tiimityötä ja johtajuutta tulisi tutkia lisää kirjastoalalla, koska julkishallinnon perinteiset johtamismenetelmät kaipaavat muuttuvassa yhteiskunnassa päivittämistä ja siirtymistä kohti itseohjautuvampaa työkulttuuria.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anneli Hurtig, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.