University of Oulu

Huoltajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan yhteistyöstä huoltajien kertomana

Saved in:
Author: Raatikainen, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.1 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228708
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Raatikainen, 2021
Publish Date: 2021-06-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Reviewer: Takala, Marjatta
Juutinen, Jaana
Description:

Tiivistelmä

Lapsen tasapainoinen kehitys edellyttää huoltajan ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan yhteistyötä. Tämän tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään, millaista huoltajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan yhteistyö on huoltajien näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena oli saada tietoa siitä, miten huoltajat jäsentävät kertomuksissaan huoltajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan yhteistyötä sekä siihen liittyviä toiveita ja odotuksia.

Tutkimuksen aineisto muodostui 36 varhaiskasvatus- tai esikouluikäisen lapsen huoltajan vastauksista, joista yhdeksän huoltajaa kertoi toteutuneesta yhteistyöstä, ja loput huoltajista kuvailivat varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimintaa lapsiryhmässä sekä yhteistyön toiveita ja odotuksia. Vastaukset tulkittiin kertomuksina lyhyydestään huolimatta. Aineistoa analysoitiin käyttämällä narratiivista analyysiä ja diskurssianalyysiä. Kertomuksista, joista ilmeni kokemus yhteistyöstä erityisopettajan kanssa, muodostettiin yhtenäinen kokonaisuus, jossa esiin nousi kolme teemaa. Lisäksi koko aineiston pohjalta muodostettiin yhteensä neljä yhteistyön diskurssia.

Tulosten mukaan yhteistyöhön varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa oltiin pääosin tyytyväisiä. Kuitenkin tuloksissa esiintyi myös tyytymättömyyttä yhteistyön toteutumisesta. Tämä osoitti, ettei tehty tuenpäätös automaattisesti takaa tiiviimpää yhteistyötä huoltajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan välillä. Tutkimuksessa myös tulkittiin, että aika, jonka erityisopettaja vietti lapsiryhmässä, nähtiin yhteistyön yhtenä ulottuvuutena. Yhteistyöhön liitettiin eniten ilmauksia kohdistuen ammattitaidon diskurssiin. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja asemoitiin tyypillisesti yhteistyön osapuolena asiantuntijan ja ratkaisijan rooliin. Lisäksi yhteistyötä jäsennettiin epätietoisuuden kautta, sillä varhaiskasvatuksen erityisopettajan toiminta näyttäytyi osalle huoltajista vieraana. Tutkimus avaa huoltajien näkökulmaa varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää huoltajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan yhteistyön kehittämiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Raatikainen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.