University of Oulu

Earlier English learning in Finland from the teacher perspective : evaluating the impacts to children with language-based learning difficulties

Saved in:
Author: Saarela, Outi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 52
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228709
Language: English
Published: Oulu : O. Saarela, 2021
Publish Date: 2021-06-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Siromaa, Maarit
Reviewer: Siromaa, Maarit
Keisanen, Tiina
Description:

Abstract

This thesis studies earlier English learning in Finland from the teacher perspective and evaluates its impacts on children who are experiencing language-based learning difficulties. The main emphasis is to find answers as to how early English teaching is organised in Finnish schools and what type materials and resources teachers have available. Additionally, the thesis looks to find clarity on whether early English is perceived to be significant to a child’s language development, and if any specific benefits or disadvantages are related to early English learning. Language-related learning disabilities were viewed in connection to mother language and foreign language learning while evaluating how personality, personal characteristics and a child’s family background may impact the learning process.

The thesis includes a theoretical framework related to the before mentioned aspects and in addition, teachers’ perceptions were gathered via an electronic survey targeted to 1–6 grade mother language and English language teachers. The survey responses of 10 teachers as well the follow up interview to which three of the teachers volunteered are analysed in this this thesis. Key conclusion of the thesis was that for the most part, early English learning is seen as significant for a child’s language skill development, and it brings a lot of enthusiasm, joy and inspiration to many children.

With early English, and especially with children who experience language-based learning disabilities, it is vital that 1st and 2nd grade teaching of English is functional and focused on building child’s communicative skills. Research findings indicated that learning difficulties in mother language can easily transfer to foreign language learning. In addition, the early English classes has reduced number of Finnish and mathematics classes, and few teachers perceived this as significantly weakening a child’s abilities in learning both subjects. However, the teachers felt that appropriately conducted early English learning can improve pronunciation, learning of vocabulary and willingness to use the language, which all may support and ease the English studies once stepping to 3rd grade.

Tiivistelmä

Tämä gradu tutki varhennetun englannin opetusta Suomessa opettajan näkökulmasta ja arvioi mahdollisia vaikutuksia lapsiin, joilla ilmenee kielellisiä oppimisvaikeuksia. Tavoitteena oli etsiä vastauksia siihen, miten englannin opetus on organisoitu suomalaisissa kouluissa, sekä millaisia materiaaleja ja resursseja opettajilla on käytettävissä. Lisäksi gradu pyrki selvittämään koetaanko varhennettu englanti merkittäväksi lapsen kielellisen kehityksen kannalta ja että, onko varhennetulla englannilla yhteyksiä erityisiin hyötyihin tai haittoihin. Kielellisiä oppimisvaikeuksia tarkisteltiin äidinkielen ja vieraan kielen yhteyksien kautta, ja lisäksi arvioitiin onko personallisuudella, piirteillä ja lapsen perhetaustalla vaikutusta oppimisprosessiin.

Gradun teoreettinen viitekehys kattaa edellä mainitut aihealueet, ja lisäksi sähköisen kyselyn avulla kartoitettiin 1–6 luokkien äidinkielen ja englannin opettajien näkemyksiä aiheesta. Tutkimukseen osallistuneiden kymmenen opettajan vastaukset on esitetty tässä työssä, sisältäen lisäksi jatkohaastattelun tulokset, johon osallistui kolme vapaaehtoista opettajaa. Gradun aineiston kautta saatu johtopäätös oli, että suurelta osin varhennettu englanti nähdään merkittävänä lapsen kielellisen kehityksen kannalta, ja se tuo paljon innostusta, iloa ja inspiraatiota monille lapsille.

Varhennetun englannin ja erityisesti kielellisiä oppimisvaikeuksia kokevien lapsien kohdalla, on olennaista, että ensimmäisen ja toisen luokan englannin opetus on toiminnallista ja keskittynyttä rakentamaan lapsen viestinnällisiä taitoja. Tutkimutulokset viittasivat siihen, että äidinkielen oppimisen haasteet siirtyvät helposti vieraan kielen oppimiseen. Lisäksi varhennetun englannin tunnit on vähennetty äidinkielen ja matematiikan opinnoista, jonka osa opettajista koki selkeästi heikentävän lapsen kykyjä oppia kyseisiä oppiaineita. Oikealla tavalla toteutettu varhennetun englannin opetus voi kuitenkin parantaa ääntämistä, sanaston kerttymistä ja halukkuutta käyttää kieltä, mitkä kaikki voivat tukea ja helpottaa englannin oppimista kolmannelle luokalle siirryttäessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Outi Saarela, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.