University of Oulu

Positiivinen pedagogiikka oppilaan resilienssin tukena

Saved in:
Author: Hannila, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106238716
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Hannila, 2021
Publish Date: 2021-06-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmani tavoitteena on selvittää, miten opettaja voi tukea oppilaan resilienssiä positiivisen pedagogiikan avulla. Aiheen käsittely on rajattu koskemaan suomalaisen perusopetuksen alakouluikäisiä oppilaita. Tutkielma on toteutettu kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin. Siinä on hyödynnetty aineistona sekä kotimaista että kansainvälistä kirjallisuutta ja tieteellisiä artikkeleita.

Tutkimuksessani pyrin selittämään tarkemmin, mitä ovat positiivinen pedagogiikka ja resilienssi. Resilienssi on Suomessa melko tuntematon käsite. Kuitenkin positiivinen pedagogiikka on vaikuttanut siihen, että käsite on tullut tutummaksi erityisesti peruskouluissa. Positiivista pedagogiikkaa tarkastelen positiivisen psykologian ja sen taustalla olevan PERMA-teorian kautta.

Positiivinen pedagogiikka on tieteenala, jonka tarkoituksena on saada yksilö kukoistamaan. Se perustuu ihmisen vahvuuksiin ja myönteisiin toimintatapoihin. Koulussa sen opettamisessa korostuu lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin vuorovaikutus. Yksi positiivisen pedagogiikan tutkimuskohteista on resilienssi. Resilienssi tarkoittaa kykyä selviytyä vastoinkäymisistä. Positiivisen pedagogiikan avulla ihminen kehittää ominaisuuksiaan kuten vahvuuksiaan ja voimavarojaan, joilla selvitä elämässä kohdatuista haasteista. Resilienssiin kuuluvat vahvasti sinnikkyys, itsesäätelykyky, minäpystyvyys ja tunteiden säätely. Näiden ominaisuuksien avulla yksilö kykenee hallitsemaan omaa selviytymistään.

Resilienssiä voidaan kehittää positiivisen pedagogiikan tiedon ja työkalujen avulla. Tutkimustulokseni keskittyvät opettajan rooliin ja palautteen antamiseen, mindfulnessiin ja vahvuusperustaiseen opetukseen. Opettajan rooli on olla oppilaan tukijana, kannustajana ja rohkaisijana. Mindfulness-harjoitusten avulla oppilas harjoittelee mielenhallintataitoja, jotka auttavat häntä keskittymään omiin kykyihinsä ja vahvuuksiinsa. Lisäksi vahvuuksia voidaan vahvistaa vahvuusperustaisen opetuksen avulla, jossa harjoitellaan omien vahvuuksien tunnistamista ja käyttämistä. Parhaimmillaan näitä hyödyntämällä opetuksessa tuetaan resilienssiä vahvistamalla lapsen itsesäätelykykyä, tunteiden hallintaa, sinnikkyyttä ja minäpystyvyyttä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Hannila, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.