University of Oulu

Luonnonläheistä asumista Sammalvuoren alueella

Saved in:
Author: Isotupa, Liisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 33 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106238719
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Isotupa, 2021
Publish Date: 2021-06-23
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Sanaksenaho, Matti
Pihlajaniemi, Janne
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Sammalvuoren alue on noin 70 hehtaarin suuruinen metsäinen saareke eteläisessä Espoossa. Alue on pääosin rakentamatonta luonnontilaista aluetta, jota halkoo pohjois-eteläsuunteinen virkistysreitti. Se rajautuu etelän puolelta Länsiväylään ja sen lähietäisyyteen tulee sijoittumaan Länsimetron pääteasemat, jotka valmistuvat arviolta vuonna 2023. Kohteen maa-alan omistaa Asuntosäätiö ja se on asemakaavassa osoitettu virkistysalueeksi. Ympäröivän kaupunkirakenteen urbanisoituminen ja alueen keskeinen sijainti uusien metroasemien läheisyydessä, pääkaupunkiseudun metropolialueella, luo kuitenkin painetta alueen osittaiseen rakentamiseen.

Alueen luonto on monipuolista ja kaunista. Aurinkoiset kalliolaikut ja havupuuvoittoinen metsä vuorottelevat loivasti etelään päin laskevalla alueella. Espoon verkostomaisesta kaupunkirakenteesta löytyy kuitenkin luontoarvoiltaan samantyyppisiä alueita kuin Sammalvuori ja sen läheisyydestä, eteläisestä Espoosta, monia virkistyskäyttöön tarkoitettuja alueita, joiden rooli virkistysalueena on vakiintuneempi ja luontevampi kuin Sammalvuoren. Alueen suuri koko mahdollistaa luontevasti alueen osittaisen rakentamisen, jättäen sen keskeiset osat kuitenkin virkistyskäyttöön.

Tarkastelen työni tutkielmaosuudessa luonnon ja rakennetun ympäristön yhteensovittamista erilaisten suunnitteluteorioiden, utopioiden ja konkreettisten toteutusten avulla. Pyrin luomaan läpileikkauksen siitä, miten luonnon ja rakentamisen suhde on näkynyt kaupunkisuunnittelussa aikojan saatossa, sivuten myös vallitsevia yhteiskunnallisia ihanteita. Usein ihmisen suhde luontoon on tavalla tai toisella keskiössä, joka alisteisena tai kantavana elementtinä, kun tarkastellaan kaupunkisuunnittelun tai yhteiskunnan ihanteita aikojen saatossa. Osin nämä merkitykset voivat olla piilotettuja, mutta ne ovat silti löydettävissä.

Sammalvuoren alue on oma ekologinen kokonaisuutensa ja sen luontoarvojen huomioiminen on yksi suunnitelmani lähtökohdista. Luonnonympäristön ja rakentamisen välinen suhde nousee keskiöön suunnitelmassani ja tätä alleviivaa suunnitelman kokonaisluonne sekä detaljitason ratkaisut. Koska alue sijaitsee voimakkaasti urbanisoituvassa ympäristössä, sen tulee myös linkittyä osaksi toiminnallista kokonaisuutta, johon kuuluu erityisesti länsipuolelle rakentuva Kiviruukin alue, joka muuttuu tulevaisuudessa teollisuusalueesta bio- ja innovaatiotalouden innovaatiokeskittymäksi.

Aluesuunnitelma luo yleiskuvan aluerakenteellisiin yleisperiaatteisiin ja sitä seuraavassa johtopäätösluvussa tarkastelen tarkemmin konkreettisin esimerkein keinoja, jolla rakentamisen ja luonnon suhde näyttäytyy tasavertaisena, paikan ja nyky-yhteiskunnan olosuhteet huomioiden. Pyrin havainnollistamaan näitä keinoja erityisesti havainnekuvien avulla, jotka sitovat johtopäätösten ohessa suunnitelmani tutkimusosuuden jatkoksi. Päämääränäni on luoda suunnitelma, joka linkittyy osaksi paikallista ja maailmanlaajuista kestävää kehitystä. Kun luonnolle ja rakentamisella luodaan tasa-arvoinen suhde, edistää se myöskin asukkaiden tasa-arvoa. Pyrin perustelemaan myös tämän väitteen johtopäätösluvussa.

Työ on toteutettu Asuntosäätiön toimeksiannosta, Sammalvuoren alueen rakentamisen mahdollisuuksien tarkastelu päämääränään.

see all

Subjects:
Copyright information: © Liisa Isotupa, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.